بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی‌های رایانه ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: رویکرد انعطاف پزیری مغز، کابردها و دلالت­های زیادی برای افزایش فعالیت­های عصبی و هوشی دارد. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش یک دوره حرکات منتخب ریتمیک و بازی­های رایانه­ای بر هوش اجتماعی نوجوانان دختر می­­باشد.
روش شناسی: جامعه آماری مورد نظر کلیه مدارس دخترانه در سال تحصیلی 93-92 در دامنه سنی 12 تا 18سال استان اصفهان می­باشد.که از میان این مدارس 60 دانش‌آموز به صورت تصادفی انتخاب گردید. در مرحله­ی پیش آزمون، سطح هوش اجتماعی نوجوانان با استفاده از پرسشنامه چادنا مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس تمام شرکت کنندگان در غالب دو گروه آزمایشی الف، ب و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایشی الف طی 16 هفته تحت تأثیر برنامه­ی بازی­های رایانه­ای و گروه آزمایشی ب نیز تحت تأثیر یک دوره فعالیت­های بدنی منتخب ریتمیک قرار گرفت، گروه کنترل در این مدت هیچ گونه فعالیت خاصی انجام نداد. پس ازپایان دوره­ی تمرین، تست هوش اجتماعی مجدداً اجرا شد. نتایج بدست آمده در دو مرحله با استفاده از آزمون کوواریانس و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: نشان داد که در مرحله­ی پیش آزمون بین میانگین امتیازات هوش اجتماعی نوجوانان (سه گروه) تفاوت معناداری وجود ندارد، اما در مرحله­ی پس آزمون میانگین امتیازات هوش اجتماعی دو گروه آزمایش، بیشتر از گروه کنترل بود(0.05pبحث و نتیجه گیری: مشاوران مدارس و دیگر نهادهای مرتبط با آگاهی از این تحقیق می­توانند نتایج آن را در جهت کمک به خانواده­های مراجعه کننده، که نگران  هوش اجتماعی و روابط اجتماعی دختران خود هستند به کار­گیرند.

کلیدواژه‌ها