ارتباط عوامل ساختاری و فرهنگی سازمان با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال، آمل،ایران

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی، آمل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی دانشگاه شمال،آمل، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: در طی چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث­های زیادی در مورد اهمیت مدیریت دانش صورت گرفته­­ است، به همین دلیل، سازمان ها و شرکت های مختلف پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان‌های ورزشی منتخب کشور است.
روش شناسی: پژوهش حاضر پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری برابر با کل جامعه آماری مورد پژوهش و شامل مدیران تارده معاونین سازمان‌های ورزشی منتخب کشور می باشد. ابزار گردآوری داده‏ها پرسشنامه بود که در نهایت، 87 نفر به پرسشنامه ارسالی پاسخ داده‌اند. پرسشنامه ها شامل پرسشنامه مدیریت دانش (رئیسی، 1391)، پرسشنامه ساختار برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی سیدعامری و همکاران (1387) و پرسشنامه فرهنگ سازمانی برگرفته از پرسشنامه عوامل سازمانی عسگری (1384) می باشد(در مجموع 48 سوال). روایی و پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. داده‏های جمع‏آوری شده، با استفاده از نرم‏افزار 19SPSS و روش آماری توصیفی و استنباطی (پیرسون، رگرسیون) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان دهنده ارتباط مثبت و معنی دار بین ابعاد فرهنگ تسهیم دانش و یادگیری مستمر و بعد ساختار جریان ارتباطات، با استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش از دیدگاه مدیران سازمان های ورزشی منتخب کشور بود، از سوی دیگر با توجه به ضریب همبستگی پیرسون و سطح معناداری، بین ساختار تمرکز و استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمانهای ورزشی منتخب ارتباط معنی‌دار وجود ندارد.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از متوسط بودن وضعیت استقرار مدیریت دانش به دلیل تمرکز زیاد در ساختار سازمانی مراکز مورد پژوهش است. در نتیجه، اگر مدیران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان، بخصوص ابعاد یادگیری و تسهیم دانش و اطلاعات، دست به اجرای مدیریت دانش بزنند، دچار مشکلات جدی خواهند شد.

کلیدواژه‌ها