مقایسه میزان استفاده ازفناوری اطلاعات وارتباطات در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های شهرتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان استفاده دانشجویان تربیت بدنی از ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین دانشگاه های منتخب شهر تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۲ صورت پذیرفت .
روش‌شناسی : روش پژوهش توصیفی – پیمایشی مقطعی می باشد. جامعه آماری دانشجویان مشتمل بر۱۸۰۰ نفر بود که طبق جدول مورگان ۳۲۷ نفر به صورت طبقه ای انتخاب شدند.  در تحقیق حاضر برای بررسی میزان استفاده از فناوری از پرسشنامه ملکی(1389) ، شامل 30 سؤال در مقیاس 5 درجه ای لیکرت با پایایی 79/0 استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داد­ه ها نیز پس از تأیید طبیعی بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، از آمارتوصیفی وآمار استنباطی شامل فراوانی و میانگین و همچنین آزمون t تک متغیره، آزمونt  مستقل و واریانس یک طرفه در نرم افزار spss و با سطح معناداری 0.05 استفاده شد.
یافته‌ها: میزان  استفاده دانشجویان  از ICT در بیشتر ابعاد متوسط می باشد. بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با جنسیت و مقطع تحصیلی و دانشکده ی محل تحصیل دانشجویان تفاوت مشاهده می شود.
نتیجه گیری: بنابراین باید با استفاده از راهکارهای مناسب میزان استفاده از فناوری اطلاعات را در دانشجویان تربیت بدنی ارتقا داد. برگزاری دوره آموزش به منظورارتقاء دانش و عملکرد دانشجویان دراستفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و طراحی بخشی ازبرنامه های آموزشی ودرسی مراکزآموزش عالی درقالب آموزش های مجازی از جمله پیشنهادات عملی برای بهبود امور در این راستا می باشد.
 

کلیدواژه‌ها