ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سبک های رهبری که مربیان به کار می برند، جایگاه ویژه ای در شناسایی، هویت و رضایت مندی ورزشکاران ایفا می کند. هدف این تحقیق را بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان با هویت ورزشی و رضایت مندی ورزشکاران مرد در رشته های ورزشی تیمی و انفرادی منتخب تشکیل داد.
روش شناسی: روش این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. نمونه  آماری این تحقیق را 240 نفر از ورزشکاران مرد تیمی و انفرادی منتخب تشکیل داد. جهت گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه  مقیاس رهبری در ورزش چلادوری  و صالح (1980)، هویت ورزشی چزلاک (2004)و رضایت مندی ورزشی محدث (1389) استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های مربیان با هویت ورزشی  و رضایت مندی ورزشکاران ارتباط چندگانه وجود دارد. در رشته های تیمی رضایت مندی و در رشته های انفرادی هویت ورزشی و رضایت مندی به ترتیب سبک های رهبری را پیش بینی می کنند. در بین خرده مقیاس های سبک رهبری، رفتار آموزشی مربی (آموزش و تمرین) هم در ورزشکاران تیمی و هم در ورزشکاران انفرادی بالاترین همبستگی را نسبت به سایر خرده مقیاس ها  با هویت ورزشی و رضایت مندی داشت.
بحث و نتیجه گیری: به طور کلی یافته ها از روابط بین سبک رهبری مربیان و هویت ورزشی ورزشکاران حمایت می کند که به نوبه خود با رضایتمندی ورزشکاران در رشته های انفرادی و تیمی ارتباط دارد.  پیشنهاد می شود که مربیان سبک رهبری آموزش و تمرین را جهت بهبود رضایت ورزشکاران در شناسایی هویت ورزشی خودانتخاب کنند.

کلیدواژه‌ها