راهبردهای آماده سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران در حین یک رقابت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی ورزشی از دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، ایران

چکیده

  مقدمه و هدف: مصاحبه مستقیم با ورزشکاران نخبه دانش وسیع و کاربردی را در مورد ویژگی‌های روان‌شناختی و روش‌های آماده‌سازی مرتبط با عملکرد مطلوب فراهم می‌آورد. هدفِ پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای آماده‌سازی روانی دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران بود.
روش تحقیق: برای این منظور از روش پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناسی استفاده شد. در ادامه با هفت نفر از دروازه‌بانان نخبه فوتبال ایران که سابقه حضور در تیم‌های ملی یا حضور در لیگ برتر فوتبال را داشتند، مصاحبه کیفی با رویکرد عمقی، پایان باز و نیمه ساختار یافته به عمل آمد. در این پژوهش راهبردهای مورد نظر در بازه‌های زمانی حین و بعد از یک رقابت دسته‌بندی و گزارش شدند. برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش کدگذاری باز، محوری و روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که مهم‌ترین راهبردهای آماده‌سازی روانی و رفتارهای دروازه‌بانان نخبه در حین یک رقابت شامل چهار مورد راهبردهای تمرکز، تمرکز مجدد، راهکارهای حفظ و ایجاد انگیزه و واکنش به  اشتباهات بودند. همچنین راهبرد آماده‌سازی مورد استفاده توسط دروازه‌بانان نخبه برای بعد از یک رقابت شامل خودارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد بود.
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت ویژه و اختصاصی نیازها و راهبردهای آماده‌سازی روانی ورزش‌های گوناگون، شناسایی و فهم عمیق این نیازها می‌تواند نقطه شروعی برای مشاوره موثر و برنامه‌ریزی برای طراحی مداخلات و برنامه‌های روان‌شناختی متناسب با نیاز ورزشکاران باشد.

کلیدواژه‌ها