تأثیر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت‌رایج مراکز پیش دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان 6 ساله

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتی دانشگاه شهید‌‌چمران‌اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، ، ایران

3 استاد گروه مدیریت ورزشی دانشگاه شهید چمران‌ اهواز ، ایران

4 دانشیار دانشگاه شهید چمران‌اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت­های رایج مراکز پیش­دبستانی بر رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش­دبستانی شهر اهواز بود.
روش شناسی: 60 کودک 6 ساله پیش­دبستانی از بین مراکز پیش­دبستانی شهر بصورت تصادفی هدفمند انتخاب و بعد از اجرای پیش­آزمون (آزمون رشدحرکتی اولریخ و آزمون رشداجتماعی واینلند)، در 3 گروه اجرای برنامه منتخب، بازی بومی و فعالیت رایج مراکز به شیوه همتاسازی قرار گرفتند. تحقیق نیمه تجربی همراه باطرح­پیش آزمون - پس­آزمون بود. دو گروه برنامه منتخب و بازی­بومی محلی فعالیت­های خود را به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه یک ساعته و گروه سوم در این مدت به فعالیت­رایج مراکز مشغول بودند پس از اطمینان از توزیع طبیعی داده­ها با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف از آزمون t وابسته و آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) با استفاده از آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی­داری pیافته­ها: هر سه روش فعالیت بر رشدحرکتی تأثیر معنی­داری داشتند ولی دو گروه برنامه منتخب و بازی در رشد حرکتی نسبت به گروه فعالیت­های رایج از رشد حرکتی بالاتری برخوردار بودند. همچنین یافته­ها نشان داد در رابطه با رشد اجتماعی هر سه روش فعالیت ها بر رشد اجتماعی کودکان تأثیر دارد ولی امتیازهای رشد اجتماعی دو گروه برنامه منتخب و فعالیت­های رایج در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معنی­داری نبود. بعلاوه بین سه گروه از نظر رشد اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد بطوری­که گروه بازی نسبت به دو گروه دیگر برتری معنی­داری داشت.

نتیجه گیری: الگوی نتایج نشان داد که بازی بومی می­تواند برای رشد حرکتی و اجتماعی کودکان پیش­دبستانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها