مدل یابی ساختاری ارتباط میان سرمایه روان‌شناختی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهرکرد، چهارمحال بختیاری، ایران

2 استادیار دانشگاه شهرکرد،چهارمحال بختیاری، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: برای بهبود رفتار شهروندی سازمانی جهت استفاده بهینه از منابع انسانی در سازمان­ها لازم است که عوامل موثر بر آن، شناسایی شوند؛ این پژوهش در میان عوامل گوناگونی که به گسترش و بسط رفتار شهروندی سازمانی در سازمان­ها یاری می­رسانند به بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته است.
روش شناسی: جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری بودند(143N= ). جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه روان‌شناختی لوتانز و همکاران[1](2007) و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران[2](2005) استفاده گردید که پس از اطمینان از روایی و پایایی پرسشنامه ها به کمک ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی، به صورت کل شمار در میان 143 نفر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون به کمک نرم افزار SPSS  و همچنین به روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارLISREL صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان ‌داد که سرمایه روان‌شناختی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن دارد و همچنین در مورد تأثیر سرمایه روان‌شناختی بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی نتایج نشان داد که بیشترین تأثیر بر بعد جوانمردی(با ضریب اثر 87/0) مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق توجه و تأمل مدیران اداره کل ورزش و جوانان به تقویت رفتار شهروندی سازمانی و توجه به سرمایه روان‌شناختی به عنوان یکی از اهرم های تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی است، بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد.
 
[1] - Luthnas & et al


[2] - Dipaola & et al

کلیدواژه‌ها