مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، ,واحد دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران

2 استادیارگروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران

3 دانشیار دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف : امروزه اهمیت کیفیت زندگی در بین مطالعات از پرطرف دارترین پژوهش ها می باشد، همچنین مردم نیز خواستار بهبود کیفیت زندگی هستند. هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر ‌فعال حرکتی(مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهرداری اصفهان)بود.
روش‌شناسی : روش انجام تحقیق، از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علی- مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق تمامی شهروندان 55-15ساله شهر اصفهان که طبق نتایج آخرین سرشماری در سال 1385، 1085573 نفر می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران،832 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تعدیل شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانیBREEF )- WHOQOL) استفاده شده است. روایی صوری و محتوائی پرسشنامه توسط اساتید متخصص تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت، ضریب پایایی پرسشنامه برای کیفیت زندگی 80/0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل ها داده ها با استفاده از آزمون های t  با دو گروه مستقل ، آزمون تحلیل واریانس چند راهه و آزمون زوجی و تعقیبیLSD انجام شد.
یافته‌ها : بررسی یافته های تحقیق نشان داد که بین نمرات کیفیت زندگی شهروندان فعال و غیر فعال حرکتی تفاوت معنی دار وجود دارد(001/0 , p< 314/3t=) و با توجه به میانگین نمرات، کیفیت زندگی شهروندان فعال از کیفیت زندگی شهروندان غیر فعال بیشتر بود. علاوه بر نمرات کیفیت زندگی، وضعیت خرده مقیاس های سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت محیط، روابط اجتماعی در شهروندان فعال نسبت به شهروندان غیرفعال بهتر بود. همچنین بین کیفیت زندگی شهروندان بر حسب ویژگی های دموگرافیک (جنس، سن و شغل) تفاوت معنی دار وجود داشت.
بحث : نتایج حاکی از بالا بودن کیفیت زندگی شهروندان فعال در اماکن ورزشی شهرداری نسبت به شهروندان غیرفعال بود که نشان از نقش مثبت ورزش بر کیفیت زندگی و شاخص های اصلی آن در افراد شرکت کننده در ورزش می باشد.

کلیدواژه‌ها