تدوین مضامین راهبردی مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر،ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از انجام این پژوهش تدوین مضامین استراتژیک مدیریت هواداران باشگاه سپاهان اصفهان برای یک دوره زمانی پنج ساله از سال 1394 لغایت 1398می باشد.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. نمونه آماری شامل 100نفر از مدیران، کارشناسان، استراتژیستها و لیدرهای حوزه هواداری باشگاه سپاهان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن را متخصصان تائید نموده و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. آلفای به دست آمده برای پایایی پرسشنامه برابر87/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کیفی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک و ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که حوزه هواداری باشگاه سپاهان پنج هدف بلند مدت که هدف اولیه این باشگاه از منظر هواداری سپاهان نسبت به رقبای باشگاه‌های صنعتی، در صدر باشگاه ها از منظر تعداد هوادار قرار گیرد. پنج استراتژی کلان حوزه هوادرای باشکاه اتخاذ گردید که استراتژی اولویت دار آن تأکید بر ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به علاقه‌مندان، هواداران در مناطق جغرافیایی استراتژیک بود. ضمن اینکه موقعیت استراتژی های بخش هواداری باشگاه بر اساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت چنین می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و مضامین راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبرد حوزه هواداری باشگاه سپاهان اصفهان را دارد.

کلیدواژه‌ها