تبیین عوامل موثر بر خطر حذف کشتی از بازی های المپیک و ارایه راهکارها (کاربرد روش تصمم گیری دیماتل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، ایران

2 استادیار دانشگاه تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرمزگان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی بابل، مازندران، ایران

چکیده

ورزش کشتی یکی از ورزش های سنتی، محبوب و پرطرفدار در کشور ما محسوب می شود که ریشه در فرهنگ و سنن ایرانیان دارد. شورای اجرائی کمیته‌ی بین‌المللی المپیک، در فوریه‌ی ۲۰۱۳، پیشنهاد کرد که ورزش کشتی از سال ۲۰۲۰ از عرصه‌ی پیکارهای المپیک حذف و در 8 سپتامبر تصمیم به باقی ماندن آن گرفت، اما خطر حذف کشتی، در رقابت با ورزش های دیگر، همچنان باقی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در خطر حذف کشتی از بازی های المپیک است. این تحقیق، توصیفی، از نوع پیمایشی و همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری شامل مدیران کمیته ملی المپیک، فدراسیون کشتی و مربیان فعال کشتی است. حجم جامعه آماری بر اساس سرشماری 79 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی و پایایی پرسشنامه، با اجماع نظر خبرگان و آزمون آلفای کرونباخ (86% = α) تایید شد. این عوامل در گام اول با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق و مذاکره با خبرگان استخراج شد. در گام بعد، عوامل با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی شدند. با استفاده از روش تصمیم‌گیری دیماتل، الگوی روابط علی مولفه ها نیز طراحی شد. نتایج تحقیق نشان داد، عوامل ششگانه مدیریتی، فنی، تجاری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی به ترتیب از عوامل مهم و موثر خطرزا در حذف کشتی از بازی های المپیک هستند. عوامل مدیریتی بیشترین و عوامل سیاسی کمترین رتبه و میزان اهمیت را در این زمینه دارا هستند. بر اساس مدل از نظر تاثیرگذاری، عوامل مدیریتی از بیشترین تاثیرگذاری و تعامل با متغیرهای دیگر و عوامل فرهنگی نیز از کمترین تاثیرگذاری برخوردار هستند. سازمان های متولی ورزش کشتی باید به این عوامل اثرگذار توجه و روش ها و ابزارهای مختلفی را بکار گیرند تا با کسب مزیت رقابتی نسبت به سایر ورزش ها، حضوری دایمی و مستمر در عرصه بازی های المپیک داشته باشند.

کلیدواژه‌ها