تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

2 دکترای رفتار حرکتی- عضو هیئت علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران

3 استادیار دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ورزشی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف تحقیق، بررسی اثربخشی دو نوع موسیقی آرام­بخش و مهیج بر اکتساب و یادگیری دقت پرتاب پنالتی هندبال بود.
روش­شناسی: 45 دانش­آموز دختر با دامنه سنی 10-12 سال به­صورت هدفمند انتخاب و به­صورت تصادفی به سه گروه 15 نفره موسیقی مهیج، موسیقی آرام­بخش و بدون موسیقی تقسیم شدند. مرحله اکتساب شامل 6 هفته تمرین، در هر هفته سه جلسه 45 دقیقه­ای پرتاب پنالتی هندبال بود، که با حضور موسیقی مهیج، آرام­بخش و بدون موسیقی به طور مجزا برگزار شد. آزمون دقت پرتاب پنالتی هندبال در پیش­آزمون، آزمون­های اکتساب و آزمون یادداری در شرایط یکسان برای تمام گروه­ها انجام شد. نتایج با استفاده از آزمون­های آنالیز واریانس یک­طرفه برای مراحل پیش­آزمون و یادداری و آنالیز واریانس با اندازه­های مکرر 3 (گروه) × 6 (جلسات تمرین) جهت بررسی نتایج مرحلة اکتساب در سطح 05/0 = α تجزیه و تحلیل شد.
یافته­ها: در مرحلة پیش­آزمون اختلاف معناداری بین سه گروه مشاهده نشد (083/0=p). اثر جلسات تمرین (002/0=p) و اثر تعاملی گروه و جلسات تمرین (001/0>p) معنادار بود. در مرحلة یادداری اختلاف معناداری بین سه گروه مشاهده نشد (137/0=p).
نتیجه­گیری: موسیقی صرف نظر از نوع آن (مهیج، آرامبخش) بر اکتساب دقت پرتاب پنالتی هندبال تأثیرگذار بود ولی بر یادداری تأثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها