تحلیل عاملی شاخص های سلامت دانشجویان دانشگاه مازندران با تأکید بر فعالیت های ورزشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد، دانشگاه فنی و حرفه ای، ایران

3 استادیار موسسه غیر انتفاعی شفق، تنکابن ، ایران

4 عضو هیات علمی گروه تربیت بدنی واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار ،ایران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از معیارهای پویایی دانشگاه­ها، سلامت دانشجویان در تمامی ابعاد روانی، جسمانی و ورزشی است. از این رو، این پژوهش به منظور ارزیابی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت مطلوب در سلامت دانشجویان با تأکید بر فعالیت­های ورزشی طراحی شده است.
روش­شناسی: تعداد 505 دانشجو (289 دختر و 216 پسر) از 13290 دانشجوی دانشگاه مازندران بر اساس جدول مورگان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق­ساخته 55 سؤالی پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه­ها از طریق اظهار نظر 20 متخصص تربیت بدنی و پزشک عمومی تأیید و پایایی آن نیز 82/0 به دست آمد.
یافته­ ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد که هفت بعد سلامت جسمانی، ورزش و تندرستی، کنترل وزن و تغذیه، پیشگیری از بیماری­ها، سلامت روانشناختی، سلامت اجتماعی و اجتناب از مواد مخدر انعکاس­دهنده­های مهمی برای نظام سلامت دانشجویان هستند (RMSEA= 0.098, df= 6, λ2= 13.45, CFI= 0.93, NFI= 0.90). از طرف دیگر، مهمترین ابعاد نظام سلامت دانشجویان عبارت از اجتناب از مواد مخدر (r= .91, t= 3.57) و سلامت اجتماعی بودند (r= .90, t= 3.40) بودند. سایر نتایج حاصل از آن بود که دانشجویان دختر به طور معنی­داری بیشتر از دانشجویان پسر نمره کنترل وزن و تغذیه مناسب را گزارش دادند (t= 2.61, df= 8, sig= .031).
بحث و نتیجه گیری: سلامت دانشجویان دارای ابعاد گوناگونی است که احتمالاً اطلاع­رسانی در حوزه ورزش همچنان با کمبودهای زیادی مواجه است. با این که بخشی از این عدم سهم فعالیت­های ورزشی در سبد سلامت دانشجویان به سبک­های زندگی برمی­گردد، اما می­توان انتظار داشت تا با تدوین برنامه­های راهبردی مخصوصاً در بخش ورزش همگانی، این نظام را کارآمدتر کرد.

کلیدواژه‌ها