مقایسه میزان ترشح هورمون اکسی توسین متعاقب مشاهده پیام بازرگانی در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثر تماشای پیام بازرگانی بر میزان ترشح هورمون اکسی توسین در مردان ورزشکار و غیرورزشکار صورت گرفته است.
روش­شناسی: روش این پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل است. جامعه­ی آماری پژوهش، دانشجویان مرد دانشگاه مازندران بودند که از طریق همتاسازی نمونه لازم برای هر یک از گروه های آزمایش و کنترل 10 نفر تعیین شد. آزمودنی­ها در معرض نمایش فیلم تبلیغاتی با مضمون توجه به فعالیت­های خیریه قرار گرفتند. قبل و بعد از نمایش فیلم از هر فرد خون گرفته شد، در ادامه افراد به پرسشنامه­ای که جهت سنجش متغیر قصد کمک مالی تهیه شده بود، پاسخ دادند و در نهایت به همه­ی افراد مبلغ یکسانی بن نقدی تحویل داده شد تا هر فرد بعد از نمایش فیلم در مورد اهدای آن به موسسه خیریه تصمیم­گیری کند. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از SPSS18 استفاده شده است.
یافته­ ها: بین ورزشکاران و غیرورزشکاران در میزان ترشح هورمون اکسی توسین، قصد کمک مالی به فعالیت­های خیرخواهانه و میزان کمک مالی به فعالیت­های خیرخواهانه تفاوت معنی­داری وجود ندارد.
بحث و نتیجه­ گیری: تغییرات هورمون اکسی توسین خون در واکنش به اثر پیام بازرگانی تحت تاثیر تفاوت­های فردی قرار داشته و به ویژگی­های شخصی، موقعیتی و صفات فردی بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • meisam shirkhodaie 2
  • Farzam Farzan 2
  • Rozita Fathi 2
1 .
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

.

1- Venos, Davar; Ebrahimi, Ahmad & Abdolhamid. (2009). Marketing management. Tehran: Samt, 425-430. [Persian]

2- Seearam, Burt. (2012). Non profit marketing strategies. (MA of dissertation), Central Florida, USA.  

3- Niekerk, E. Van. (2007). Not-for-profit marketing: branding, brand equity and marketing of smaller charities. (MA of dissertation), South Africa. 

4- Smith, Steven Rathgeb. (2012). Nonprofit organizations and creating public value. (MA of dissertation), University of Washington, USA.   

5- Hadadinia, Hossein; Shondi, Hassan; Shrbat ogli, Ahmad & Seidan, Seyed esmail. (2011). Understanding the impact of the brand and product type on customer response to the marketing charity. Journal of Management Sciences in Iran, 6(23), 101-126. [Persian]

6- Eisenberg, Nancy; Guthrie, Ivanna K; Murphy, Bridget C & Shepard, Stephanie A. (2004). Consistency and Development of Prosocial Dispositions: A Longitudinal Study. (MA of dissertation), University of Nebraska– Lincoln.

7- Harbaugh, Watin.T., Mayr, Urik., Burghart, D.R., (2007). Neural responses to taxation and voluntary giving reveal motives for charitable donations. Science, 316, 1622–1625.

8- Barraza, Jorge A; McCullough, Michael E; Ahmadi, Sheila & Zak, Paul J. (2011). Oxytocin infusion increases charitable donations regardless of monetary resources. Hormones and Behavior, 60, 148–151.

9- Koshafar, Ali asghar. (2002). Principles of Physical Education. Tabriz: Islamic Azad University Press, 25-30. [Persian]

10- Koen, Beros. (2007). Introduction to Sociology. Translator: Mohsen salasi, Tehran: Totia press, 15.

11- Gayton, Artor. (2012). Medical Physiology. Translator: Ahmadreza Niavarany, Tehran: Teib press, 33.

12- Chicharro, Jose L; Hoyos, Jesu s; Bandres, Fernando; Gomez Gallego, Felix; Perez, Margarita & Lucia, Alejandro. (2001). Plasma oxytocin during intense exercise in professional Cyclists. Hormon Research, 55, 155–159. 

13- Montain. Soid J; Laird, Jeen. E; Latzka, Waitt. A & Sawaka, Miona. N. (2002). Aldosterone and vasopressin responses in the heat: Hydration level and exercise intensity effects. Med Sci Sports Exerc, 29, 661–668. 

14- Altemus, Martin; Deuster, Paul. A; Galliven, Esinburg; Carter, Coin. S & Gold, W. (2006). Suppression of hypothalamic- pituitary- adrenal axis responses to stress in lactating women.  J Clin Endocrinol Metab, 80, 2954–2959.  

15- Landgraf, R; Hicker, R & Buhl, H. (2004). Plasma vasopressin and oxytocin in response to exercise and during a day-night cycle in man. Endokrinologie, 79,281–291.

16- Gonzalez-Bono, E; Salvador, A; Serrano, MA; Moya-Albiol, L &  Martınez-Sanchis, S. (2001). Effects of training volume on hormones and mood in basketball players. International Journal of Stress Management, 4, 263-273.

17- Baumgartner, Thomas; Heinrichs, Markus; Vonlanthen, Aline; Fischbacher, Urs & Fehr, Ernst. (2008). Oxytocin Shapes the Neural Circuitry of Trust and Trust Adaptation in Humans. Elsevier Inc. Neuron 58, 639–650.

18- Domes, Gregor; Heinrichs, Markus; Michel, Andre; Berger, Christoph & Herpertz, Sabine C. (2006). Oxytocin Improves “Mind-Reading” in Humans. Society of Biological Psychiatry, 7, 1-15.

19- Jan pepping, Gert & Timmermans, Erik J. (2012). Oxytocin and the Biopsychology of performance in Team Sports. The Scienntifitic World Journal, 2, 1- 10. 

20- Snyder, E. E. (1990). Emotion and sport: a case study of collegiate women gymnasts. Sociology of sport journal, 7(3), 254-270.  

21- Ahmad, W. (2010), an empirical investigation of the association between creative advertising and advertising effectiveness in Pakistan, (Doctoral dissertation), university of Islamabad.

22- Ying Lin, Pei; Sparks Grewal, Naomi; Morin, Christophe; Johnson, Walter D & Zak, Paul J. (2013). Oxytocin Increases the Influence of Public Service Advertisements. plos, 1(8), 1-9. 

23- Leushuis, Robin. (2012). Continuous donation to and trust in a charitable organization, (MA of dissertation), University of  Twente.  

24- Burt, C.D.B. & Strongman, K. (2004). Use of images in charity advertising: Improving donations and compliance rates, International Journal of organizational Behavior, 8(8), 571-580. 

25- MacDonald, K.  & MacDonald, T. M. (2010). The peptide that binds: a systematic review of Oxytocin and its prosocial effects in humans. Harvard Review of Psychiatry, 18(1), 1–21.

26- Bartz, J.A; Zaki, J; Bolger, N; & Ochsner, K. (2011). Social effects of oxytocin in humans: context and person matter. TrendsCogn.Sci, 15, 301–309.

27- Jan pepping, Gert & De Poel, H. J.  (2010). The shaping of decisions in multi-agent systems: affordance based dynamics and underlying (socio-) neurophysiological processes. In Proceedings of the 11th European Workshop on Ecological Psychology.   

28- Crosno, J. l; Freling, T. H; & Skinner, S. J. (2009). Does brand social power mean market might? Exploring the influence of brand social power on brand evaluation.  Psychology & marketing, 26, 91-121.

29- Ying Lin, Pei; Sparks Grewal, Naomi; Morin, Christophe; Johnson, Walter D & Zak, Paul J. (2013). Oxytocin increases the influence of public service advertisements. plos, 1(8), 1-9.