پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

2 کارشناس ارشد مدیریت وررشی دانشگاه خوارزمی

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: یکی از موضوعات مهم امروزه وفاداری مشتریان است که توجه اکثر بازاریابان و پژوهش­گران را به خود جلب کرده است. ادبیات موضوع وفاداری، وجود رابطه بین این متغیر با متغیرهای مختلف بازاریابی را نشان می­دهد است. لذا هدف از انجام پژوهش حاضر توصیف و تعیین رابطه بین وفاداری با تمایل حضور مجدد و تبلیغیات دهان به دهان مشتریان باشگاه­های بدنسازی زنجان بوده است.
روش­شناسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه­های بدنسازی شهرستان زنجان که دست کم یک سال سابقه فعالیت ورزشی داشته­اند را تشکیل دادند. به این منظور 300 مشتری از باشگاه­های بدنسازی به صورت تصادفی انتخاب شد و اطلاعات لازم مربوط به ویژگی­های فردی از طریق چک­لیست و پرسش­نامه وفاداری لیم (2006) و82/0=α، پرسش­نامه تمایل حضور مجدد لیم (2006) و84/0=α، پرسش­نامه تبلیغات دهان به دهان جانگ (2007)و 89/0=α، جمع­آوری شد. روش تحقیق همبستگی بوده و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای تحلیل داده­ها استفاده شد.
یافته‌ها: بطور کلی یافته­های پژوهش نشان داد که ارتباط متوسطی (415/0r=) بین مؤلفه­های وفاداری با تمایل حضور مجدد مشتریان باشگاه­های بدنسازی زنجان وجود دارد. و ارتباط متوسطی (534/0r=) بین وفاداری با تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه­های بدنسازی زنجان به دست آمد.
نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد که وفاداری می­تواند بر تمایل حضور مجدد مشتریان و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه­های بدنسازی زنجان اثر داشته باشد. و وفاداری پیش­بین مناسبی برای تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان باشگاه­های بدنسازی زنجان می­باشد.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

پیش بینی تمایل حضور مجدد و تبلیغات دهان به دهان مشتریان توسط مؤلفه های وفاداری در باشگاه های ورزشی: مطالعه باشگاه های پرورش اندام زنجان

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.