تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثر بخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه مازندران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان‌ استان گلستان بود.
روش شناسی: این تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر این پژوهش، مدیران، معاونان و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان بود که به علت تعداد کم (110= n)، جامعه برابر نمونه در نظر گرفته شد که از این تعداد100 پرسش‌نامه قابل استفاده، جمع آوری شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل، پرسش‌نامه اثر بخشی سازمانی مهرزاد حمیدی (1382)، پرسش‌نامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (1996) و  پرسش‌نامه هوش سازمانی کارل آلبرشت (2003) بود. پایایی پرسش‌نامه های اثر بخشی سازمانی، هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 91/0 =α، 95/0=α و 72/0=α به دست آمد.
یافته ها: نتایج نشان داد که هوش سازمانی و خرده مقیاس هایش با اثربخشی ارتباط مثبت و معناداری دارند (p بحث و نتیجه گیری : به طور خلاصه ،آشنایی کارکنان با اهداف متعالی ورزش همگانی و قهرمانی در استان، تشریح پله به پله اهداف سازمان، آموزش های ضمن خدمت و بهبود روحیه افراد می تواند به اداره کل در راستای بهبود وضعیت ورزش استان و دیگر اهداف اداره کل کمک نماید . اما همواره باید به خاطر داشت رسیدن به اهداف سازمانی ، بهبود ورزش همگانی و قهرمانی پروی تنها شرط نیست بلکه حس جوانمردی و وجدان و نوعدوستی نباید در مسیر رسیدن به اهداف نادیده گرفته شوندو مدیران سازمان های ورزشی با تکریم ارباب و رجوع بایستی به بهبود کیفیت خدمات خود توجه ویژه ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تعیین ارتباط هوش سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • . . 2
  • null null 3
2 .
چکیده [English]

.