عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه و هدف: با جهانی شدن ورزش، تولیدات ورزشی در سطح ملی و بین­المللی به فروش می­رسند. در تحقیقات بازاریابی ورزشی، مشخصه­های خرید، برای فروش بیشتر کالاهای ورزشی بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر بر تصمیم خرید مصرف­کنندگان کالاهای ورزشی در سطح شهر تبریز و با استفاده از مدل اسپرولز و کندال می­باشد.
روش شناسی: پژوهش حاضر، توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل مصرف­کنندگان کالاهای ورزشی بالای 18سال شهر تبریز و نمونه آماری 385 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی انتخاب شده­اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه­ی برگرفته از پرسشنامه­ی سبک مصرف­کننده اسپرولز-کندال بود که روایی آن توسط متخصصین و و پایایی آن با آزمون تحلیل عاملی برای کالاهای ورزشی تأئید شد. ازآمار توصیفی برای توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی و از آمار استنباطی )تحلیل عاملی، کلموگروف-اسمیرنف، فریدمن، یومن-ویتنی و کروسکال-والیس)در سطح معنی­داری 05/0α≤  استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج نشان داد، سه سبک تصمیم­گیری نوگرایی و مدگرایی، ایده­آل­گرایی و لذت­گرایی در مصرف­کنندگان کالاهای ورزشی شهر تبریز وجود دارد و مؤثرترین عامل در تصمیم­گیری خرید آنها مدگرایی و نوگرایی می­باشد (001/0p< و 079/603 =X2). همچنین مردان نسبت به زنان نوگراتر بودند (001/0 p< و 000/ 12292= z) و افراد شاغل با حقوق متغیر ایده­آل ­گراتر بودند (038/0 = p و 770/11 =X2). درآمد خانواده با سبک نوگرایی و درآمد شخصی با سبک لذت­گرایی ارتباط دارند و بین سن، تحصیلات و ورزشکار بودن یا نبودن مصرف­کنندگان و سبک تصمیم­گیری آنان تفاوتی مشاهده نشد (05/0p>).
بحث: با توجه به اهمیت مشتریان ورزشی به نوگرایی و مدگرایی، نیاز توجه تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی در این زمینه محسوس است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.