رابطه سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی زنان شهر یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه یزد

2 دکترای مدیریت ورزشی، کارشناس دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت زنان در فعالیت های مختلف اجتماعی بخشی از حقوق اجتماعی آنان تلقی می شود. مشارکت زنان در فعالیت های بدنی به دلیل تاثیرات عمده آن بر سلامت جامعه دارای اهمیت بسیاری است. در این پژوهش که با استفاده از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو انجام گرفته، رابطه بین سرمایه فرهنگی و مشارکت در فعالیت های بدنی در بین زنان شهر یزد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
روش شناسی: تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بوده و داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. برای سنجش فعالیت بدنی از مقیاس فعالیت بدنی سبک زندگی سلامت محور و برای سنجش سرمایه فرهنگی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه زنان بین سنین 15 تا 30 سال شهر یزد در سال 1393 بوده که طبق فرمول کوکران، 385 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان داد بین سرمایه فرهنگی و ابعاد آن (تجسم یافته، عینیت یافته و نهادینه شده) و مشارکت زنان در فعالیت های بدنی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، به طوری که هرچه سرمایه فرهنگی زنان بالاتر برود، مشارکت آن ها در فعالیت های بدنی نیز بیشتر می شود. همچنین تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیرهای وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال در مرحله اول و متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته در مرحله دوم، بیش از 27 درصد از تغییرات مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را تبیین می کنند.
بحث و نتیجه گیری: یافته­ های این تحقیق همسو با نظریات بوردیو نشان داد که تقویت و افزایش سرمایه فرهنگی زنان به فعالیت بیشتر آن ها در فعالیت های بدنی منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between cultural capital and participation in physical activity among women in Yazd

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
1 .
2 .
3 .
4 .
چکیده [English]

.Introduction and Aim: Today, women's participation in various social activities deemed to be part of their social rights. Women's participation in physical activity due to its major impact on public health is very important. The study was performed using Bourdieu's theory of cultural capital, cultural capital and the relationship between participation in physical activity among the women studied was the city of Yazd. 

Methodology: Research study and survey data were collected using a questionnaire. Physical Activity Scale for measuring physical activity, healthy lifestyle and to measure the cultural capital of the questionnaire is used. The population of the study, all women between the ages of 15 and 25 in the city of Yazd in 1393 that Cochran formula, 485 of whom were selected. 
Findings and conclusions: The results showed the cultural capital and its dimensions (embodied, objectified and institutionalized) and women's participation in physical activity and significant correlation existsو So that the higher the cultural capital of women, their participation in physical activity also increases. Hierarchical regression analysis showed that the variables of marital status and employment status varied cultural capital embodied in the first phase and the second phase, more than 27 percent of the changes in women's participation in physical activity explain. Bourdieu a montré des résultats cohérents avec des commentaires Afin de renforcer et d'accroître l'activité de capital culturel des femmes qui se traduira par l'activité physique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • capital culturel
  • la participation
  • l'activité physique
  • les femmes
  • Yazd