بازاریابی ورزشی: تبیین نقش عوامل اجتماعی در پذیرش ورزش جدید (مورد مطالعه: ورزش جدید پینت‌بال)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه مازندران

2 دانش آموخته ی دانشگاه مازندران

چکیده

 مقدمه و هدف: با ایجاد رشته‌های ورزشی جدید، اهمیت پذیرش آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف این مقاله بررسی نقش عوامل اجتماعی در پذیرش رشته‌ ورزشی جدید پینت‌بال در میان بانوان است. عوامل اجتماعی در این مقاله شامل رسانه‌های جمعی، خانواده و همسالان می‌باشند. 
روش شناسی: جامعه مورد مطالعه‌ی این پژوهش، 5195 نفر از دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه مازندران می‌باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 358 نفر محاسبه شد ولی تعداد نمونه‌ی بیشتر به میزان 390 نفر از دانشجویان مورد تحلیل قرار گرفته‌‌اند. داده‌ها از طریق پرسشنامه پذیرش رشته‌ ورزشی جدید پینت‌بال جمع‌آوری و برای تحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها، به ترتیب از نرم افزارهای SPSS 21 و Smart PLS استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج پژوهش، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پذیرش رشته ورزشی جدید پینت‌بال در میان بانوان خانواده و گروه همسالان می‌باشند و تأثیر رسانه‌های جمعی بر پذیرش این رشته ورزشی در میان بانوان رد شد.
نتیجه ‌گیری: با توجه به تأثیر خانواده و همسالان بر پذیرش رشته‌ ورزشی پینت‌بال، برای بهبود پذیرش یک رشته‌ ورزشی جدید مانند پینت‌بال باید روی این عوامل تمرکز کرد و چون رسانه‌های جمعی در پذیرش این رشته ورزشی مؤثر نیست، پیشنهاد می‌شود در بخش رسانه‌ای باید به موضوع پذیرش رشته‌‌های ورزشی جدید مانند پینت‌بال توجه بیشتری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

marketing of paintball

نویسندگان [English]

  • meisam shirkhodaie 1
  • farzam farzan 1
  • Seyedeh Saeedeh Alamtalab Poshtiri 2
1 University of Mazandaran
2 .
چکیده [English]

Background & Purpose: By Creating new sport fields, the adoption of them will be considered. The purpose of paper is examining the role of social factors in the new sport field's adoption like paintball between women. Social factors including mass media, family and peers. 
Methodology: The population of this study was 5195 members of female students at university of Mazandaran who study in bachelor. Sample was 358 members of them. But more sample was analyzed, it includes 390 members of them. Data was collected through a questionnaire about the adoption of paintball as a new sport field. Descriptive analysis and inferential analysis was done by SPSS 21 and Smart PLS, respectively. 
Results: According to results, family and peers are the important factors that affecting the new sport field's adoption like paintball and effect of mass media on the adoption of this sport between women was rejected.
Conclusion: According to effect of family and peers on the adoption of paintball, for improvement of a new sport field's adoption like paintball, should focus on these factors and because mass media do not effect on the adoption of this sport, should pay attention more to subject of a new sport field's adoption like paintball in the mass media part.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The adoption of a new sport field
  • Paintball
  • Family
  • Peers
  • Mass media