مقایسه سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه تهران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف محقق از این تحقیق، مقایسه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی دانشگاه تهران بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی به شمار می‌آید. این تحقیق دوجامعه آماری دارد. جامعه اول شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تهران (تقریباً 32 هزار نفر) در رشته‌های غیرتربیت‌بدنی و جامعه دوم شامل کلیه دانشجویان رشته تربیت‌بدنی (حدود 700 نفر) است. روش نمونه گیری طبقه ای بود که به صورت تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه تحقیق 650 نفر از دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تهران بود. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر اساس پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام تدوین شده بود. برای اطمینان از روایی، پرسشنامۀ اولیه را به 10 تن از اساتید رشته ارتباطات و علوم اجتماعی و همچنین مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد. برای تایید پایایی پرسشنامه‌های تحقیق تعداد 30 پرسشنامه از بین پرسشنامه‌های توزیع شده به صورت کاملاً تصادفی اتتخاب و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و ضریب آلفای کرونباخ مقدار پایایی پرسشنامه 87/0 گزارش شد. در سطح آمار استنباطی، از آزمون K-S و آزمون یومان ویتنی استفاده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان می‌دهد که میزان سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان تربیت بدنی و غیرتربیت‌بدنی تفاوت معناداری داشت به این معنی که میزان سرمایه اجتماعی و همچنین مولفه های آن دردانشجویان تربیت بدنی به طور معناداری بیش از دانشجویان غیرتربیت بدنی بود.
بحث: می‌توان ابراز داشت به دلیل شرکت در فعالیت‌های بدنی و حضور بیشتر در میادین ورزشی و گرد آمدن در این فضاها با سایر ورزشکاران، سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی بیشتر از دانشجویان غیر تربیت بدنی است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .