تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هدف گزینی و خودگفتاری انگیزشی بر اکتساب و یادداری مهارت پرتاب دارت بود.
روش شناسی: 60 دانشجوی دختر دانشگاه شهید بهشتی به طور داوطلبانه انتخاب شدند و بر اساس نمره پیش آزمون به 6 گروه تقسیم شدند. مرحله اکتساب 3 روز شامل 150 کوشش به صورت 5 بلوک 10 کوششی در هر روز بود. شرکت کنندگان بعد از گذشت 48 ساعت بی تمرینی پس از آخرین جلسه تمرین در آزمون یادداری شرکت کردند.
یافته ها: نتایج تحلیل واریانس عاملی نشان داد که در مرحله اکتساب اثر اصلی هدف گزینی، اثر اصلی خودگفتاری و اثر تعاملی آنها معنی دار نبوده است و در آزمون یادداری اثر اصلی خودگفتاری معنادار بوده است (009/0=p) اما اثر اصلی هدف گزینی معنادار نبوده است و همچنین خودگفتاری و هدف گزینی اثر تعاملی نداشتند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می‌دهد که خودگفتاری در افزایش یادگیری موثر است. بنابراین به مربیان پیشنهاد می‌شود هنگام آموزش مهارت از خودگفتاری انگیزشی استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .