مقایسه بهره حافظه افراد صبحی و عصری در دو نوبت تمرینی صبح و عصر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

4 عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه و هدف: حافظه موضوعی است که به طور گسترده در زمینه‌های روان‌شناختی مورد توجه می‌باشد. تفاوت‌های فردی در الگوی شبانه-روزی در سرعت دسترسی به اطلاعات از حافظه مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر مقایسه بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری در دو زمان انجام تمرینات هوازی صبح و عصر بوده است. 
روش شناسی: در این پژوهش 36 دانشجوی دختر دانشگاه اصفهان با میانگین سنی 58/2±11/24 به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و به دو گروه صبحی و عصری تقسیم شدند. برای تعیین تیپ شبانه‌روزی از پرسش‌نامه صبحی - غروبی هورن استبرگ (1997) استفاده شد. سپس آزمودنی‌های گروه‌های تمرینی ( افراد صبحی تمرین در صبح، افراد صبحی تمرین در عصر، افراد عصری تمرین در صبح و افراد عصری تمرین در عصر) به مدت 8 هفته در دو زمان صبح (8 صبح) و عصر (4 عصر) به انجام تمرینات ایروبیک پرداختند. بهره حافظه افراد توسط آزمون حافظه بالینی وکسلر بزرگسالان به صورت پیش آزمون – پس آزمون در دو زمان مطلوب و غیر مطلوب افراد (8 صبح و 4 عصر) جمع-آوری شد. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین بهره حافظه افراد با تیپ شخصیتی صبحی و عصری پس از یک دوره تمرینات هوازی در صبح و عصر تفاوت معنا داری وجود نداشته است.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین به نظر می رسد انجام فعالیت بدنی در زمان ترجیحی اثری بر کارکردهای شناختی نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • Ahmadreza Movahedi 3
  • . . 4
1 .
2 .
3 Professor at University of Isfahan
4 .