بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

چکیده

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی رابطه و مقایسه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی در باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن اصفهان است.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه و نمونه آماری شامل کلیه کارکنان باشگاه های فولاد مبارکه سپاهان و ذوب آهن با 65 نفر بود. ابزار تحقیق دو پرسشنامه DNA سازمانی و هویت سازمانی بود که میزان پایایی آن برابر (92/0 و 85/0) از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد در باشگاه فولاد مبارکه سپاهان DNA غالب عین گرا و هویت سازمانی در مؤلفه توجه رسانه ها به سازمان با میانگین (14/4)به عنوان مؤلفه برتر است و در باشگاه ذوب آهن اصفهانDNA غالب معناگرا شناسایی شد و هویت سازمانی در مؤلفه اهمیت سازمانی بالاترین (00/4) میانگین را دارد، ضمن اینکه اختلاف معنی داری بین DNA سازمانی و هویت سازمانی دو باشگاه مشاهده شد. با توجه به اینکه بین DNA سازمانی و هویت سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد مدیران در جهت تقویت هویت سازمان توجه ویژه ای به DNA سازمانی داشته باشند تا از این طریق باعث افزایش انگیزه و کارایی کارکنان شوند و از این طریق به موفقیت سازمانی دست یابند ضمن اینکه در هر بخش از سازمان از کارکنان متخصص و متعهد مربوط به همان بخش استفاده شود تا بتوانند سریع تر به اهداف مورد نظر دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Rasool Nazari
Islamic Azad University