تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوارشهرستان مراغه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش مراغه

2 عضو هیئت علمی- دانشگاه خوارزمی

3 مسئول تربیت بدنی دانشکده فنی کشاورزی مراغه

چکیده

هدف: هدف از اجرای این تحقیق بررسی تأثیر مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی خانوار شهرستان مراغه بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر توصیفی – همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه خانوار‌های شهرستان مراغه است که بر اساس سال‌نامه آماری استان در سال 1390 برابر با 47982 خانوار بودند که 386 خانوار با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی به عنوان نمونه آماری از مناطق مختلف شهرستان تعیین شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‌ی نوشیرانزاده (1390) که ضریب پایایی آن با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 79 درصد تعیین شده است و روایی آن نیز توسط جمعی از اساتید مدیریت ورزشی، اقتصاد و پزشکی تأیید شده است استفاده گردید و برای تجزیه تحلیل اطلاعات، از روش‌های آمار توصیفی در قالب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی در قالب جداول و نمودارها و از روش آماری استنباطی کلموگراف – اسمیرنوف جهت تعیین طبیعی بودن توزیع داده‌ها، رگرسیون ساده در سطح معنی داری 05/0=α استفاده گردید.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که میزان مشارکت ورزشی بر هزینه‌های ورزشی(011/0p≤) و درمانی(019/0p≤) خانوار تأثیر دارد. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به منظور کاهش هزینه های درمانی خانوار ها، توجه به مشارکت ورزشی اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

..

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .