طراحی و ساخت نرم افزار زمان واکنش و زمان‌بندی پیش بین انطباقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

مقدمه وهدف: هدف از این مقاله به بررسی روابط میان ابعاد کارآفرینی سازمانی و هوش سازمانی در راستای شناسایی فرصت های سازمانی در وزارت ورزش و جوانان است، در این راستا محقق از تکنیک دیمایتل (DEMATEL) فازی برای استخراج روابط علْی میان متغیرها استفاده کرد.
در این تحقیق با استفاده از نظرات 11 نفر ازخبرگان ورزشی سیزده زیر ساخت هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی به عنوان عوامل موثر بر شناخت فرصتها در وزارت ورزش و جوانان موردبررسی قرار گرفتند و با اندازه گیری شاخص(Di-Ri) هفت عامل بر حسب مقدار مثبت این شاخص تأثیرگذار(علی) و شش عامل بر حسب مقدار منفی آن تأثیرپذیر(معلول) شناخته شدند، همچنین بر اساس مقدار عددی شاخص (Di+Ri)عوامل به ترتیب شدت تاثیرگذاری عبارت بودنداز:رهبری کارآفرینانه(17.31)، فرهنگ کارآفرینانه(16.94)، انعطاف سازمان(16.57)، افعال سازمانی(16.57)، وضعیت پاداش(16.56)، فشار عملکردی(16.22)، روحیه(16.06)، سرنوشت مشترک(15.97)، نگرش فردی(15.92) اتحاد و توافق(15.40)، میل به تغییر(15.20)، کاربرد دانش(14.97)، چشم اندازاستراتژیک(14.82).
از یافته های فوق استنباط می گردد که توجه وتمرکز برروی عوامل علی مانند رهبری کارآفرینانه ، فرهنگ کارآفرینانه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش، فشار عملکردی، روحیه و چشم اندازاستراتژیک و بهینه سازی عوامل معلول در شناخت فرصتهای وزارت ورزش موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.Designing and producing reaction time software (simple, selective, differential) and coincidence anticipating timing

نویسنده [English]

  • . .
.