ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

3 استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقدمه و هدف: در دنیای امروز کیفیت خدمات به عنوان ابزاری حیاتی در به دست آوردن مزیت رقابتی نقش مهمی در بقا و سودآوری سازمان ها و رضایتمندی مشتریان دارد. همچنین کیفیت خدمات از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که توجه به آن می تواند منجر به توسعه گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین انواع گردشگری گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات با رضایتمندی گردشگران ورزشی مجموعه های آبی مشهد بود. 
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری این پژوهش 384 نفر از گردشگرانی بودند که در اردیبهشت ماه 1392 با هدف اولیه و یا پانویه استفاده از خدمات ورزشی پارک های آبی به شهر مشهد سفر نموده بودند. ابزار گردآوری اطلاعات برگرفته از پرسشنامه استاندارد لیو (2008) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی شد(87/0=α). از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها، از آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات و از آزمون رگرسیون چندگانه روش گام به گام برای تعیین ارتباط بین متغیرهای پژوهش استفاده شد. 
یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش تفاوت معنی داری بین ابعاد کیفیت خدمات (ملموسات، قابلیت اعتبار، پاسخگویی، اطمینان و همدلی) به دست آمد. همچنین به استثنای بعد ملموسات، بین تمام متغیرهای ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی ارتباط معنی داری یافت شد.
بحث و نتیجه گیری: یافته های تحقیق نشان می دهد که هر یک از ابعاد کیفیت خدمات می تواند تاثیر به خصوصی در رضایتمندی گردشگران ورزشی پارک های تفریحی آبی ورزشی و در نتیجه توسعه گردشگری ورزشی تفریحی داشته باشند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Mohammadreza Moeinfard 2
  • . . 3
  • . . 3
1 .
2 .
3 .