اثربخشی برنامه آموزشی مقدمات دو و میدانی بر اساس حیطه های شناختی، عاطفی و روانی- حرکتی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان ارومیه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مقدمه و هدف: ارزیابی از برنامه‌های تربیت بدنی و ورزش مدرسه‌ای به حدی اهمیت یافته که به طور عمده در سطر اول اولویت‌های برنامه‌ای و پژوهش بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر، به ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش مقدمات دو و میدانی پایه ششم ابتدایی بر اساس حیطه‌های شناختی، عاطفی و روانی حرکتی دانش‌آموزان پسر می‌پردازد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث نتایج کاربردی و روش انجام نیمه تجربی و نحوه گردآوری داده‌ها به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه‌گیری در حیطه‌های شناختی و عاطفی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و اعتبار آن در یک مطالعه مقدماتی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی و پایایی آن‌ها نیز با آلفای کرونباخ به ترتیب 80/0 و 79/0 تائید شد. در حیطه روانی حرکتی نیز از آزمون‌های مصوب آموزش و پرورش استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های tوابسته و t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0>p انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش مقدمات دو ومیدانی در حیطه شناختی (19/8=t، 00/0=p) و عاطفی (32/6=t، 00/0=p) برای دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی اثربخش بوده است. همچنین آموزش مقدمات دو و میدانی بر خرده مقیاس‌های حیطه روانی حرکتی (به غیر از دوی استقامت 6 دقیقه) تاثیر مثبت و معنی‌داری داشت.
بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش به نظر می‌رسد آموزش مهارت‌های مقدماتی دو میدانی بر حیطه‌های گوناگون یادگیری دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی اثربخش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 2
1 .
2 .