عوامل اقتصادی مؤثر بر عملکرد تیم های شرکت کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه و هدف: در  قرن حاضر، ورزش به عنوان یکی از چند صنعت برتر در سطح دنیا شناخته شده است و در بین فعالیت‌های گوناگون ورزشی، بی تردید فوتبال به عنوان پرطرفدارترین فعالیت ورزشی محسوب می‌شود تا جاییکه در بیشتر کشور‌های پیشرفته به عنوان صنعت فوتبال نام برده می‌شود، اما موفقیت بین‌المللی تیم‌های ملی فوتبال به طور قابل توجهی متأثر از عوامل اجتماعی‌-‌ا‌قتصادی است؛ که در تحقیق حاضر تأثیر عوامل اقتصادی بر عملکرد تیم های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال 2014 برزیل می‌باشد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به ماهیت موضوع، گردآوری داده‌ها با استفاده از روش کتابخانه‌ای و به شکل اسنادی می‌باشد. جامعه و نمونه آماری این تحقیق، شامل 32 تیم حاضر در بیستمین دوره‌ی جام جهانی می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون های کلموگروف – اسمیرنف و رگرسیون تک متغیره انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و عملکرد تیم‌های فوتبال رابطه‌ی معنادار و مثبتی وجود دارد (049/0= ,p335/0-t=). اما میزان بیکاری(723/0p= و 358/0t=)، و تورم(872/0p= و 162/0-t=)تأثیر معناداری بر عملکرد یا موفقیت‌های ورزشی تیم‌های فوتبال ندارد. با توجه به نتایج حاصله موفقیت‌های ورزشی به خصوص فوتبال تا حدود زیادی با ثروت یک کشور و تولید ناخالص داخلی آن مرتبط می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
2 .