تحلیل عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

چکیده

مقددمه و هدف: حمایت مالی شرکت ها از ورزش یکی از پرکاربردترین فعالیت های حوزه بازاریابی و از مهمترین منابع درآمدی در ورزش می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی، تحلیل و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب حمایت مالی شرکت های صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب ایران می باشد. 
روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل متخصصین مدیریت ورزشی در استان های فارس و خوزستان، مدیران تیم های ورزشی حرفه ای استان های فارس و خوزستان و همچنین مدیران ارشد(مدیر عامل، مدیر امور مالی یا مدیر فروش)شرکت های صنعتی بزرگ در استان های فارس و خوزستان می باشد؛ که از این بین تعداد407 نفر( 205 نفر در استان فارس و 202 نفر در استان خوزستان) به عنوان نمونه تحقیق مشخص گردیدند. پرسشنامه تحقیق حاضر، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. روایی سازه پرسشنامه 94/0=KMO و پایایی به روش آلفای کرونباخ برابر با 97/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار های Spss و Smart- PLS استفاده شد. 
یافته ها: نتایج تحلیل عاملی نشان داد که در کل 4 عامل حدود 812/68 درصد از واریانس ها را شامل می شدند. نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که عامل رسانه با تاثیر (35/0=β) بیشترین تاثیر بر جذب حمایت مالی واحدهای صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب کشور را دارا می باشد. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، به منظور جذب حمایت مالی واحدهای صنعتی بزرگ در ورزش جنوب غرب کشور توصیه می گردد مباحث مربوط به رسانه ها بیش از پیش مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .