بررسی روایی و پایایی مقیاس نیم رخ عملکردی بازیکنان پست های مختلف فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهذ

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مقدمه و هدف: بررسی نیم‌رخ عملکردی بازیکنان در پست‌های مختلف فوتبال به مربیان کمک می‌کند تا برنامه‌های علمی و دقیق-تری را برای ارتقاء عملکرد بازیکنان طراحی کنند. هدف این پژوهش بررسی تحلیل عاملی مقیاس نیم‌رخ عملکردی بازیکنان پست‌های مختلف فوتبال بود. 
روش‌شناسی: به منظور بررسی ساختار عاملی مقیاس به روش تحلیل عاملی اکتشافی، از گروه نمونه‌ای با حجم 403 نفر از فوتبالیست‌های پست‌های مختلف با رعایت مفروضات نمودار طبیعی از نظر تعداد بازیکنان در هر پست و سطوح رقابتی و با میانگین سنی 3/5 ± 56/21 سال، خواسته شد با تکمیل این مقیاس در این تحقیق شرکت کنند. 
یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی با چرخش وریماکس نشان داد که متغیرهای مورد بررسی از نظر ارزش ویژه، توان قرارگیری در هفت عامل جداگانه، شامل عوامل تکنیک، تاکتیک، جسمانی، توجه، تصمیم‌گیری، حرکت و اجرا را دارند. در تحلیل داده‌ها از نظر ضرایب همبستگی پایایی زمانی (60=n) و همسانی درونی (ضریب آلفای کرونباخ) به ترتیب اعداد 77/0 و 78/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس نیم‌رخ عملکردی بازیکنان پست‌های مختلف فوتبال از نظر ساختار عاملی مورد تأیید است.
واژگان کلیدی: فوتبال، نیم‌رخ عملکردی، ساختار عاملی، پست‌های مختلف، روایی، پایایی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .