ارتباط مشارکت ادراک شده والدین با اضطراب رقابتی، لذت و تعهد ورزشی بازیکنان دختر رشته بدمینتون‌

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

2 کارشناس ارشد دانشجوی دانشگاه شاهرود

چکیده

مقدمه و هدف: والدین نقش مهمی در مشارکت ورزشی فرزندان دارند، سطوح مشارکت والدین می‌تواند اثرات مثبت یا منفی را در مشارکت ورزشی فرزندان داشته باشد. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مشارکت والدین با اضطراب ‌رقابتی، لذت و تعهد ورزشی ورزشکاران دختر رشته بدمینتون‌ بود.
روش‌شناسی: روش پژوهش توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. نمونه برابر با جامعه آماری و شامل 103 ورزشکار با میانگین سنی96/0 ±13 سال بود که پرسشنامه‌های ویژگی‌های فردی، مشارکت والدین در ورزش (لی و مک‌لین، 1997)، اضطراب رقابتی (مارتنز، 1990)، لذت و تعهد ورزشی (اسکانلن و همکاران، 1993) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد بین خرده مقیاس‌های مشارکت والدین یعنی رفتار هدایتی (24/0r=، 05/0 p≤)، رفتار حمایتی (25/0r=، 05/0 p≤) و رفتار فشار والدین (19/0r=، 05/0 p≤) با اضطراب‌ رقابتی ورزشکاران ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما بین تشویق والدین و اضطراب رقابتی رابطه‌ معناداری مشاهده نشد. هم‌چنین بین لذت و تعهد ورزشی همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد (78/0r=، 01/0 p≤) و نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که لذت ‌ورزشی بهترین پیش‌بینی کننده تعهد ورزشی است.
بحث و نتیجه‌گیری: به‌طورکلی، رفتارهای افراطی والدین (در دو بعد منفی و مثبت) موجب افزایش اضطراب‌ رقابتی در بین ورزشکاران شده و از سویی دیگر ایجاد جوی لذت‌بخش موجب افزایش تمایل افراد به تداوم مشارکت در فعالیت بدنی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
2 .