اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده‌ نیازمند سرعت و دقت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه الزهرا

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مقدمه و وهدف: هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر کانون توجه و سطح مهارت بر زمان حرکت در تکالیف ساده و پیچیده نیازمند سرعت و دقت می‌باشد. روش‌شناسی: شرکت‌کننده‌ها 60 دانشجوی سالم و راست دست بودند که در یک طرح تحقیق سه عاملی ترکیبی شرکت کردند. آن‌ها به صورت تصادفی به دو گروه تکلیف ساده و پیچیده تقسیم شدند و از طریق همترازسازی متقابل با استفاده از مربع لاتین دستورالعمل آموزشی را تحت سه شرایط کانون توجه (درونی، بیرونی و خود توجه) دریافت کردند. زمان حرکت تکلیف هدف‌گیری زنجیره‌ای قبل و بعد از انجام 432 کوشش به عنوان دو سطح مهارت اندازه‌گیری شد. تمام شرکت‌کننده‌ها در دو سطح مبتدی و ماهر قبل از شروع هر دسته، دستورالعمل توجهی دریافت کردند و در پایان هر دسته کوشش در خصوص اعمال کانون توجه در یک مقیاس 10 ارزشی و کانون توجه ترجیحی مورد سوال قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس ترکیبی 2×2×3 نشان داد که در هر دو سطح مهارت و پیچیدگی تکلیف، گروه خودتوجه کوتاه‌ترین زمان حرکت را داشت (P

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • Masoumeh Shojaei 2
1 .
2 .