پیش بینی خلاقیت سازمانی بر اساس تعلق شغلی و مهارت های فناوری اطلاعات در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای - دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

2 دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: بخش عمده‌ای از موفقیت سازمان‌های ورزشی با خلاقیت کارمندان مرتبط است. به همین دلیل آنها باید هم توانایی-های فنی و هم شغلی را با یکدیگر ادغام نمایند تا سازمانی خلاق و پویا شکل بگیرد. پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی خلاقیت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بر اساس تعلق شغلی و مهارت‌های فناوری اطلاعات کارمندان طراحی شده است. 
روش‌شناسی: این تحقیق توصیفی همبستگی بود. تعداد 108 کارمند به صورت تصادفی به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان از یک جامعه 180 نفری انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های استاندارد تعلق شغلی (کانونگو، 1982)، خلاقیت سازمانی (حسن‌بیگی، 1389) و فناوری اطلاعات (فریدفتحی، 1389) پاسخ دادند. روایی پرسشنامه‌ها به وسیله 16 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت ورزشی تأیید شد. پایایی هر یک از پرسشنامه‌ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 ، 93/0 ، و 91/0 به دست آمد. علاوه بر آمار توصیفی، از مدل معدلات ساختاری برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. 
یافته‌ها: نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که تعلق شغلی به طور معنی‌داری می‌تواند اعتقادات و جو سازمانی (r= .81, t= 2.02)، صلاحیت منابع انسانی (r= 1.01, t= 4.23) و انتشار دانش (r= .90, t= 3.81) را در ابعاد خلاقیت سازمانی برآورد نماید. از طرف دیگر، مهمترین توانایی فناوری اطلاعات در پیش‌بینی خلاقیت سازمانی، استفاده از دستورالعمل‌ها (r= .98, t= 10.26) و توانایی‌های رایانه‌ای (r= .86, t= 8.40) بود. 
بحث: به نظر می‌رسد که ادغام طرح‌های شغلی مبتنی بر فناوری اطلاعات می‌تواند عملکرد فردی و سازمانی محیط‌های ورزشی را از طریق خلاقیت در سطوح مختلف پیش‌بینی کند. از این رو، به مدیران پیشنهاد می‌شود که در طراحی و مهندسی مجدد مشاغل ورزشی، از دستورالعمل‌های به‌روز و ارگونومی مرتبط با اینترنت و رایانه استفاده کنند تا بر این اساس، تعلق شغلی کارمندان افزایش و خلاقیت در سطح سازمان تعمیم یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Alavi 1
  • Farzam Farzan 2
  • Morteza Dousti 2
1 .
2 .