پیش‌بینی و مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران با استفاده از مدل ARIMA طی سال‌های 1391- 1371

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش آموخته دکترای دانشگاه تبریز

چکیده

مقدمه و هدف: صنعت ورزش یکی از اساسی‌ترین پایگاه‌های توسعه‌ی اقتصادی و پیشرفت اجتماعی می‌باشد و نقش مهیج و مهمی بر روی اقتصاد ورزش و حتی رشد اقتصاد ملی یک کشور دارد. یکی از مهم‌ترین فواید اقتصادی مستقیم ورزش، تأثیر این صنعت بر مبادلات خارجی کشورها می‌باشد که کشورهای توسعه یافته از اثرات آن بهره‌مند بوده‌اند. به دلیل وجود ظرفیت صادراتی کالاهای ورزشی ایران، برنامه‌ریزی در این حوزه ضروری می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نوع تحقیقات اسنادی تحلیلی است. برای مدل‌سازی صادرات کالاهای ورزشی ایران از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی و گمرک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سال‌های 1391- 1371 استفاده گردید. در این تحقیق برازش مدل‌های مختلف خودتوضیح جمعی میانگین متحرک بررسی شده و در نهایت با استفاده از معیار آکائیک و در نظر گرفتن حداقل تعداد عوامل، مدل ARIMA (1,1,2) به عنوان الگوی بهینه نهایی برای صادرات کالاهای ورزشی انتخاب گردید. مقادیر 3 دوره آخر با استفاده از مدل بهینه پیش‌بینی شده و با مقادیر حقیقی مقایسه گردید. ضریب نابرابری تایل (TIC)برای خطای پیش‌بینی مدل ساخته شده معادل 13/0 بدست آمد که بیانگر دقت پیش‌بینی خوب مدل می‌باشد . با توجه به ناپایا بودن متغیر صادرات کالاهای ورزشی می‌توان اظهار کرد که هر گونه سیاست‌گذاری در جهت افزایش صادرات کالاهای ورزشی نه تنها در دوره‌ی سیاست‌گذاری موثر بوده، بلکه موجب افزایش میزان صادرات دوره‌های بعدی نیز می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • roghayeh sarlab 3
1 .
2 .
3 universoty of tabriz