برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر- آموزش و پرورش

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهیذ بهشتی

3 عضو هیات علمی دانشگاه شمال

4 دبیر ورزش-

چکیده

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه راهبردی آکادمی‌های فدراسیون بسکتبال ایران انجام گرفت. این پژوهش از نوع مطالعات راهبردی است که به روش آمیخته از نوع اکتشافی متوالی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل هیئت‌رئیسه و مسئولین کمیته‌های آموزش و استعدادیابی فدراسیون، مدیران آکادمی، معلمین تربیت‌بدنی، کارشناسان و صاحب‌نظران خبره، اساتید صاحب‌نظر، خبرنگاران تخصصی، مربیان، داوران و روسای هیئت‌ها بوده که 27 نفر از آن‌ها به صورت هدفمند شناسایی شدند و در تحقیق مشارکت نمودند. اطلاعات از طریق مصاحبه، پرسشنامه های باز و بسته و همچنین به روش دلفی جمع آوری شد. پرسشنامه نهایی شامل 167 گویه در قالب 48 فرصت، 34 تهدید، 36 قوت و 49 ضعف و در 8 متغیر مدیریت و برنامه ریزی، آموزش، منابع انسانی، منابع مالی، استعداد یابی، علمی – پژوهشی و فن آوری اطلاعات، اماکن و زیر ساخت‌ها تنظیم گردید. روایی ابزار تحقیق توسط 15 نفر از صاحب‌نظران مدیریت ورزشی و کارشناسان بسکتبال و پایایی آن‌ها با آلفای کرونباخ به تأیید رسید. برای وزن دهی و اولویت بندی گویه ها از روش AHP بر اساس مقایسات زوجی و برای تدوین راهبردها از تحلیل SWOT استفاده شد. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و ExpertChoice استفاده شد.
براساس نتایج، 7 راهبرد SO، 7 راهبرد ST، 9 راهبردWO ، 7 راهبرد WT و در مجموع 30 راهبرد برای دستیابی به چشم انداز تدوین شده آکادمی‌های بسکتبال ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • saeed amirnejad 3
  • . . 4
1 .
2 .
3 Faculty member, sport management, Shomal University. Amol, Mazandaran, iran
4 .