تاثیر یک دوره تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

2 دانشیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی دانشگاه گیلان

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک بر میزان خستگی، کیفیت زندگی و ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بوده است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش 21 زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس، با دامنه سنی 20 تا 45 سال و مقیاس ناتوانی جسمانی از 1 تا 5/4 به صورت تصادفی شرکت کردند. تمرینات آکواژیمناستیک این گروه با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با رعایت اصل اضافه بار و به شکل افزایشی به مدت 4 هفته و برای 12 جلسه طراحی گردید. اطلاعات کیفیت زندگی، خستگی و ناتوانی جسمانی بیماران مولتیپل اسکلروزیس از روش‌های مصاحبه، پرسشنامه و مراجعه به پزشک متخصص و پرونده پزشکی بیمار جمع آوری شد. به منظور بررسی میزان کیفیت زندگی از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد (SF-36) و جهت سنجش میزان خستگی از پرسش‌نامه مقیاس شدت خستگی (FSS) استفاده گردید. همچنین در راستای تعیین میزان ناتوانی جسمانی بیماران از پرسشنامه مقیاس ناتوانی جسمانی توسعه یافته کروتز و از مقیاس اندازه‌گیری شدت تمرین بورگ برای پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون تحلیل کوواریانس در سطح اطمینان 95% بررسی شدند. لازم به ذکر است از آزمون شاپیروویلک و لوین برای بررسی پیش‌فرض‌های آمار پارامتریک استفاده گردید. 
یافته‌ها: نتایج نشان داد، چهار هفته تمرینات آکواژیمناستیک به طور معنی‌داری سبب کاهش خستگی و مقیاس ناتوانی جسمانی شده است (05/0P
نتیجه‌گیری: بنابراین تمرینات آکواژیمناستیک برای کاهش خستگی و مقیاس ناتوانی جسمانی و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
1 .
2 .
3 .