مقایسه ابعاد عدالت از نظر دانشجویان عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاه های کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

مقدمه و هدف: از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد عدالت در بین دانشجویان پسر عضو تیم های ورزشی گروهی و انفرادی دانشگاهی می باشد.
روش شناسی : جامعه پژوهش عبارت بودند از دانشجویان عضو تیم های ورزشی دانشگاه دولتی که هفت دانشگاه با جمعیت 2200 نفر و ب ه طور هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. و از بین تیم های موجود دو تیم ورزشی گروهی(فوتبال 109بازیکن و والیبال 97 بازیکن) و دو تیم ورزشی انفرادی(کشتی62 کشتی گیر و رزمی57رزمی کار) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش پژوهش برمبنای هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی مقایسه ای است که به شکل میدانی اجرا می شود. اطلاعات با پرسش نامه دوبعدی محقق ساخته بدست امده است، که به صورت ازمایشی برروی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان اجرا شده و دارای پایایی ( 78/0 ) است و روایی ان توسط 30 نفر متخصصین مدیریت و مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که تنها در بعد عدالت توزیعی در بین دو دسته ورزش های گروهی و انفرادی تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین عدالت در بعد رویه ای در ورزش های انفرادی بیشتر از ورزش های گروهی می باشد. مولفه های عدالت رویه ای، مراوده ای، حق مدار و توزیعی به ترتیب بیشترین نقش را در شاخص عدالت دارد.، و بین دو وضعیت موجود و مطلوب در همه ابعاد عدالت اختلاف معنی داری در بین ورزشکاران رشته های گروهی و انفرادی وجود دارد.
نتیجه گیری: بین وضعیت موجود عدالت با وضعیت مطلوب در همه ابعاد اختلاف داریم، ضمن ا اصلاح رویه های قانونی به نظر دانشجویان موجب عدالت در جامعه می گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the dimensions of justice in the view of the students of the social and individual team universities of the country

چکیده [English]

Introduction and Objectives: The present study compares the dimensions of justice between male and female college students in group and individual sports teams.
Methodology: The research population consisted of students from the sports teams of the state university, seven universities with a population of 2,200 and were purposefully selected as samples, and among their teams, two social sport teams (109 football players and 109 volleyball players) and two individual sports teams (62 wrestlers and 57 martial arts wrestlers) were selected as the sample. The research method is based on the purpose of applied research and in terms of the descriptive comparative method that runs in the field. The data was collected by a researcher-made two-dimensional questionnaire, which was conducted as a test on the students of Sistan and Baluchistan University and has reliability (0.78), and its validity was confirmed by 12 sports management and management experts.
Results: The results show there is difference, with regards to distribution justice between individual and social team’s sports. In addition it showed that interaction justice is more tangible in individual sports, and there is a meaningful difference in all dimensions between singular and social sport teams.
Conclusion: There is a difference between the present situation of justice and the ideal situation in all. In addition, correcting legal procedures, in the opinion of students, leads to justice in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributive justice
  • procedure justice
  • interactional justice
  • right justice. Student athlete