اثر نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری مهارت های پایه والیبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 استادیار دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

مقدمه و هدف: توجه، یک پیش نیاز شناختی است که برای اجرای موفقیت آمیز در ورزش، حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات نوع تمرکز توجهی بر اکتساب و یادگیری پاس پنجه و سرویس ساده والیبال در دانشجویان تربیت بدنی عمومی بود.
روش شناسی: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی بوده که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر تربیت بدنی عمومی دانشگاه سمنان بوده که از این میان36 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان پس از اجرای پیش آزمون به 2 گروه تمرکز توجه درونی و بیرونی از طریق عبارات خودگفتاری آموزشی تقسیم شدند. گروه ها در طی جلسات اکتساب پس از دریافت آموزش های لازم، در هر جلسه 20 پاس پنجه و 10 سرویس ساده را اجرا کردند. قبل از اجرای پاس پنجه و سرویس ساده، گروه خودگفتاری با کانون توجه درونی به ترتیب عبارت "پنجه محکمتر " و "کشش دست به عقب "و گروه خودگفتاری با کانون توجه بیرونی کلمۀ "هدف "را در هر دو مهارت با صدای بلند تکرار کردند. آزمون‌های یادداری تاخیری و انتقال یک هفته بعد از مرحلۀ اکتساب اجرا شد.
یافته ها: با استفاده از تحلیل واریانس عاملی (2×6) با اندازه‌گیری مکرر در مرحلۀ اکتساب و در آزمون‌های یادداری و انتقال با آزمون t مستقل نتایج نشان داد که اثر جلسات تمرین و کانون توجه و همچنین اثر تعامل جلسات با کانون توجه، در مرحلۀ اکتساب، یادداری و انتقال معنی دار نبود (0.05≤P).
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می‌شود مربیان و مدرسان آموزشی مدت زمان بیشتری را صرف آموزش و تکرار این مهارت ها نمایند و به جای انتظار یادگیری صرف، سعی شود به پیشرفت دانشجویان توجه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of type of focusing attention on the acquisition and learning of basic skills of volleyball

نویسنده [English]

  • rasool zeidabadi 2
2 Assistant Professor at School of Physical Education and Sport Sciences University of Hakim Sabzevari
چکیده [English]

Background&Purpose: Attention is a cognitive prerequisites in sports . The aim of this study was to investigate the effects of focusing attention on the acquisition and learning of girl students novice volleyball passess the claw and simple service in general physical education students.
Methodology: The statistical population of this study formed the general physical education students of semnan university that of which randomly were selected 36 subjects. After performing pre-test participants were divided into 2 groups of internal and external focus that was done through the instructional self talk phrases. The groups performed during the acquisition sessions after receiving the necessary training, each session 20 passess the claw and 10 simple service. Before performing the passes the claw and simple service, self talk group’s focus of internal attention repeated aloud voice to arrange the "stronger the claw" and “the pull back” phrases and self talk group’s focus of external attention, “target” word in both the skills. A week after the acquisition phase was performed retention delay and transfer tests.
Results: Using analysis of variance (2 × 6) with repeated measurement phase of the acquisition and the retention and transfer tests using t-test results showed effects of training sessions and focus of attention, the interaction sessions with focus too in none of the steps was not significant (p≥0.05).
Conclusion: trainers and training teachers spend more time teaching and repetition of their skills, just to the repetition of skills and instead of waiting of learning paying attention to the progress of students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basic skills
  • External attention
  • Internal attention
  • instructional self-talk