رابطه عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی کشتی‌گیران بزرگسال شرکت کننده در جام بین‌المللی تختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/دانشگاه رازی

2 دانشجو/ رازی

3 دانشجو/رازی

چکیده

هدف : ورزشکاران علاوه بر تمرین‌های منظم، جدی و پیشرفته، ازنظر روانی نیز باید در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند. برخورداری از عزت‌نفس، خودکارآمدی و اضطراب مناسب دررسیدن ورزشکار به سطح نخبگی و اجرای عملکرد خوب نقش دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عزت‌نفس و خودکارآمدی ورزشی با اضطراب رقابتی در بین کشتی گیران شرکت‌کننده در جام بین‌المللی تختی برگزارشده در شهر کرمانشاه بود.

روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. برای گزینش نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 159 نفر از 277 نفر از کشتی گیران انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزشی (مارتنز 1990)، عزت‌نفس کوپر (1967) و خودکارآمدی ورزشی کرل و همکاران (2007)، استفاده شد. جهت بررسی پایایی ابزارهای تحقیق، تعداد 30 پرسشنامه به‌عنوان مطالعه مقدماتی میان نمونه‌ها پخش شد و بعد از تجزیه و تحلیل داده‌ها میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عزت‌نفس 79/0، پرسشنامه خودکارآمدی 81/0 و پرسشنامه اضطراب رقابتی 84/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه‌ها هم توسط چند تن از اساتید تائید شد. برای تحلیل آماری داده‌ها از آمار توصیفی و به‌منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی به روش همزمان استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌های این پژوهش نشان داد که بین عزت‌نفس و اضطراب رقابتی در سطح (01/0>p) و خودکارآمدی و اضطراب رقابتی در سطح (01/0>p) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عزت‌نفس 38 درصد و خودکارآمدی 34 درصد از تغییرات واریانس اضطراب رقابتی را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-esteem and exercise self-efficacy with competitive anxiety of adult wrestlers participating in the Takhti international Cup

چکیده [English]

Background & Purpose: Athletes in addition to regular exercise mentally must be in good condition. self-esteem, self-efficacy and appropriate anxiety have a role to reach good performance and elite level. The purpose of this study was to determine the relationship between Self-esteem and exercise self-efficacy with competitive anxiety among wrestlers participating in Takhti international Cup, held in Kermanshah city.

Methodology: This study is a descriptive – correlation. To select a sample using simple random sampling, according to krejcie and Morgan table, 159 of 277 wrestlers were selected. For data collection, we used three questionnaires, Sport competitive Anxiety Inventory (Martens 1990), coopers’ Self-esteem (1967) and of Curls’ exercise self-efficacy (2007). To evaluate the reliability of research tools 30 questionnaires were distributed as a pilot study of samples, and after data analysis, the Cronbach's alpha for Self-esteem Scale, exercise self- efficacy and competitive anxiety were 0.79, 0.81 and 0.84 respectively. The validity of the questionnaire was confirmed by several professors. For data analysis we used descriptive statistics and to evaluate the assumptions of the study, Pearson correlation and linear regression analysis was used.

Results: The results of data analysis showed that the self-esteem and competitive anxiety at (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-esteem
  • exercise self- efficacy
  • competitive anxiety
  • Takhti international Cup