پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 کارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی

3 دانشگاه البرز

چکیده

مشارکت و همکاری کارکنان برای پیشبرد امور سازمان ها ضروری است، زیرا آنها منبع تغییر، نوآوری و ابتکار محسوب می شوند. هدف از تحقیق حاضر، پیش بینی سکوت سازمانی برمبنای رهبری معنوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود. روش شناسی: این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی – همبستگی، که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را، کلیه کارکنان پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل دادند، که به علت محدود بودن جامعه ، نمونه آماری به صورت تمام شمار و برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد ( 50 N=n=). برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه‌های رهبری معنوی (89α=.) و سکوت سازمانی (76α=.) استفاده و بین نمونه تحقیق توزیع شد. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، آزمون کلموگروف- اسمیرنف برای تعیین توزیع طبیعی داده ها ،آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل و تجزیه و تحلیل آنوای یک طرفه ( ANOVA ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق : نتایج بیانگر آن بود که بین رهبری معنوی و سکوت سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری (01/0, P≤7 /0r=) وجود دارد. همچنین بین سن، جنسیت و میزان تحصیلات با سکوت سازمانی و رهبری معنوی ارتباط معنی داری وجود نداشت . نتایج تحقیق نشان داد که 1/49 درصد تغییرات سکوت سازمانی کارکنان، مربوط به تغییرات رهبری معنوی بوده است . بحث و نتیجه گیری: برداشت های مشترک و فضای سکوت به توسعه ی آن چیزی کمک می کنند که در میان کارکنان مبنی بر اینکه صحبت کردن دربارۀ مسایل یا موضوعات، کاری عبث یا خطرناک است می انجامد و زمانی که چنین فضایی وجود داشته باشد، واکنش اصلی کارکنان در سازمان، به جای اظهار عقاید و ایده ها، سکوت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Organizational Silence prediction based on spiritual leadership in the Sports Sciences Research Institute

نویسندگان [English]

  • Nazanin Rasekh 1
  • Sousan Rahimi 2
  • Maryam Kordai 3
1 assisstant professor
2 msc
3 university of Alborz
چکیده [English]

Purpose: The staff’s participation and cooperation is necessary for progress of change, innovation and initiation. The aim of this study is Organizational Silence prediction based on spiritual leadership in the Sports Sciences Research Institute.
Methodology: In terms of purpose, this research is applied, while in terms of methodology, it is descriptive - correlative, which is done in the form of field study. The population of the study is consisted of all the research staff of the Institute of Physical Education and Sports Sciences of the Ministry of Science, Research and Technology. The sample was considered as a whole number equal to the population (N=n=50). For data collection, spiritual leader Givarian and et al (1390) (α = 0.89) and organizational silence Vakola & Dimitris (2002) questionnaires (α = .76) were used and distributed among the of the research samples. The survey data were analyzed using descriptive statistics, K-S test, Pearson correlation and regression analysis, t-test and ANOVA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual leadership
  • organizational silence
  • Sports Sciences Research Institute