ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان ها در ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از اجرای این پژوهش، ارزیابی کارایی هیأت های والیبال استان های کشور با استفاده از تکنیک ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها(DEA) بوده است.
روش شناسی: ورودی ها و خروجی های مورد استفاده برای تعیین میزان کارآیی هیأت ها، با استفاده از نظر خبرگان و طیف پنج مقیاسی فازی تعیین شدند. ورودی ها شامل کارکنان، بودجه و سرانه ورزشی والیبال هر استان بود. فعالیت هیأت های والیبال استان ها در ارتباط با ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی، رویدادهای ورزشی و هیأت های والیبال فعال به عنوان خروجی های پژوهش تعیین شدند. سپس چک لیست مربوط به ورودی ها و خروجی‌های پژوهش تهیه و برای هیأت های والیبال استان ها ارسال شد. نمونه گیری به صورت تمام شمار و شامل هیأت های هر 31 استان کشور بوده است؛ اما نهایتاً 28 پرسشنامه به صورت تکمیل شده عودت داده شد. داده ها با استفاده از دو الگوی CCR و BCC خروجی محور، در تحلیل پوششی داده ها تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در سال 1391، هفده هیأت(71/60%) و در سال 1392، نوزده هیأت(86/67%) از کارایی کلی برخوردار بودند. بر اساس نتایج تحقیق، ناکارآیی مدیریتی و عملیاتی مهم ترین عامل ضعف در کارایی کلی هیأت‌های والیبال استان ها در بازه زمانی مذکور بوده است. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که ورودی«بودجه» و خروجی «ورزش قهرمانی» تأثیرگذارترین ورودی و خروجی در تعیین میزان کارآیی هیأت های والیبال استانها بودند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق، لازم است تا در تدارک و آماده سازی منابع مورد نیاز هیأت ها اهتمام ویژه‌ای صورت گیرد. همچنین مدیران هیأت های والیبال استان ها باید توجه بیشتری به توسعه منابع درآمدزایی، برگزاری رویداد های ورزشی و نیز فعال سازی هیأت های شهرستانی در سطح استان نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency Appraisal of Provencial Volleyball Associations in Iran using DEA

چکیده [English]

Introduction and Objective: The purpose of this study was to evaluate the efficiency of the country's volleyball Associations using DEA.
Methodology: Inputs and outputs used to determine the efficiency of the volleyball associations were identified through the experts’ view. Inputs include staff, budget and the volleyball sports capital of each province. Activities of the volleyball associations related to the public sports, champion sports, sports education, sports research, sports events and active committees were determined as the outputs. Then a checklist related to the inputs and outputs of the research was prepared and sent to the judo committees of provinces. Sampling for each associations and contains all 31 provinces of the country, but has been finally completed a questionnaire in the form of 28 were returned. Data were analyzed using CCR and BCC.
Results: The results showed that in year 2012, 17 committees (60.71%) and in year 2013, 19 committees (67.86%) were acquired the full efficiency. As a result, the most cause of weakness in the overall performance of the association was the management and operational inefficiencies in this timeframe. The sensitivity analysis showed that the "budget" and "athletics" were influential input and output in determining the efficiency of associations.
Conclusion: Consistent with the findings of this research, it is necessary to provide the resources required delegations made a special effort. The association of directors of volleyball provinces hould pay more attention to the sources of financing, organized sports events, as well as activation of the Iranian association in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DEA
  • Efficiency
  • Sport Association
  • Volleyball