بازآزمایی پایایی و ساختار عاملی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران با استفاده از یک نمونه از ورزشکاران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی سازه و پایایی نسخه فارسی سیاهه تصمیم به بازنشستگی ورزشکاران (P-ARDI) بود. فرناندز، استفان، و فوکاره (2006) نسخه اصلی این پرسشنامه را بر اساس چارچوب مفهومی عوامل وادارکننده، ترغیب‌کننده، ضدوادارکننده و ضدترغیب‌کننده توسعه داده‌اند. روش‌شناسی: یک نمونه 536 نفری از ورزشکاران ایرانی (313 مرد، 223 زن) فعال در ورزش‌های مختلف (با میانگین سن 80/3±93/24 سال) این سیاهه را کامل کردند. روایی عاملی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد یافته‌ها: نتایج نشان داد ساختار عاملی اصلاح شده نهایی با داده‌های حاصل از کل نمونه، برای هر دو جنس و برای ورزشکاران رشته‌های گروهی و انفرادی به خوبی برازش می‌شود و ساختار چهار عاملی P-ARDI تأیید شد. نتایج همسانی درونی و ثبات زمانی نیز پایایی پرسشنامه را مورد تأیید قرار داد. نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن ویژگی‌های روان‌سنجی مطلوب گزارش شده، از P-ARDI می‌توان برای ارزیابی دقیق دلایل تصمیم به بازنشستگی ورزشی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reassessment of the Reliability and Factor Structure for the Athletes' Retirement Decision Inventory’: Analysis in a Sample of Iranian athletes

چکیده [English]

Background & Purpose: The aims of the present investigation were to examine construct validity and reliability for a Persian version of Athletes’ Retirement Decision Inventory (P-ARDI). The original version of the questionnaire was developed by Fernandez, Stephan, ‎&‎ Fouquereau (2006) based on the push, pull, anti-push, and anti-pull theoretical framework. Methodology: A sample of 536 Iranian athletes (313 male, 223 female) participating in a variety of competitive sports (mean age = 24.93±3.80 years) completed the inventory. Factorial validity was examined by confirmatory factor analysis. Results: Results revealed a good-fitting model of the corrected final factor structure for the total sample, both genders and for individual vs. team sport athletes. The results confirmed the four-factor structure of P-ARDI. The results for internal consistency and temporal stability were confirmed the reliability of the questionnaire. Conclusion: Given these favorable psychometric properties, the P-ARDI can be used to accurately assess the reasons for sport retirement decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport retirement
  • decision-making
  • psychometrics
  • athlete