نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری تکلیف هدف گیری با دست

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 دانشجوی دکتری کنترل حرکتی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست جزء عوامل مهم اجرای مهارتهای حرکتی بشمار می روند؛ هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ویژگی های آنتروپومتریکی و برتری چشم-دست در یادگیری مهارت پرتاب دارت بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود. لیکن از بین دانشجویان غیر رشته تربیت بدنی دانشگاه حکیم سبزواری، 30 دانشجوی پسر راست دست با دامنه سنی 25-19 سال به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها براساس کارت سوراخ دار و پرسشنامه چاپمن به دو گروه همسو (17آزمودنی) و دگرسو (13آزمودنی) چشم-دست تقسیم شدند. سپس ویژگی های آنتروپومتریک شامل قد ایستاده، قد نشسته، طول اندام فوقانی، طول بازو، طول ساعد و کف دست هر دو گروه اندازه گیری شد. آزمودنی ها پس از آموزش اولیه در چهار روز متوالی، 540 کوشش پرتاب دارت را انجام دادند. در انتهای جلسه چهارم آزمون اکتساب گرفته شد و پس از گذشت پنج روز در آزمون یادداری کوتاه مدت و پس از 20 روز در آزمون یادداری بلند مدت شرکت نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، کلموگروف اسمیرنوف و آزمون t مستقل با سطح معناداری 0/05=α در نرم افزار SPSSنسخه 21 استفاده گردید.نتایج تحقیق نشان داد که بین قد ایستاده (0/025=p) و طول ساعد و دست (p=0/004) با دقت اجرا، همبستگی معناداری وجود دارد. لیکن ارتباطی بین قد نشسته، طول اندام فوقانی و طول بازو افراد با دقت پرتاب مشاهده نشد. همچنین میان دو گروه همسو و دگرسو در اجرا تفاوت معناداری وجود نداشت.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اولا میان قد ایستاده و طول ساعد و دست با دقت پرتاب دارت رابطه وجود دارد، ثانیا برتری چشم-دست بر دقت اجرا در پرتاب دارت تاثیرگذار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of anthropometric characteristics and superiority of eye-hand in learning task aiming

نویسندگان [English]

  • mohammad reza shahabi kaseb 1
  • Arezoo Mehranian 2
1 Assistant Professor in Motor Behavior, Hakim Sabzevari University, Faculty of physical education and sport sciences, Iran
2 phd student
چکیده [English]

anthropometric characteristics and superiority of eye-hand are the most important factors in the implementation of motor skills; the goal of this research was to investigate the role of anthropometric characteristics and superiority of eye-hand precision learning of throwing darts.
The study method used is Quasi-experimental. So among the students of physical education Of Hakim Sabzevar University, 30 right-handed male students aged 25-19 years were selected. Subjects were divided based on perforated cards and Chapman questionnaire to align the two groups (17 subjects) and contralateral (13 subjects) eye-hand. The anthropometric characteristics including height, standing, sitting height, arm length, arm length, length of forearm and hand were measured in both groups. The subjects of basic education in four days, 540 trials did the throwing darts. At the end of the fourth session acquisition test was taken after five days in the retention test short-term and long-term retention test was conducted after 20 days. To analyze the data, the Spearman correlation coefficient test, Kolmogorov-Smirnov and t-test with a significance level of α=0/05 in SPSS version 21 was used.Results showed that there are significant correlations between standing height (p=0/025) and Forearm and hand (p=0/004) with performance accuracy. But there are not significant correlations between sitting height, Upper Extremity, arm length and dominant eye with dart-throwing accuracy.Thus, according to the findings of the study it can be concluded that, the height and length of the forearm and hand stand accurately throw darts; superiority of eye-hand running accuracy is not effective in darts throwing, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anthropometric parameters
  • dominant eye
  • dart-throwing