بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌ های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر بروز واکنش‌های رفتاری نامناسب با تأکید بر وجود طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در هواداران فوتبال بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل هواداران فوتبال باشگاه استقلال بودند که با توجه به مشخص نبودن جامعه آماری با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی جامعه آماری موردنظر و تعیین واریانس حاصل از پاسخ نمونه‌ها به سؤالات و قرار دادن آن داخل فرمول عدد 259 نفر به‌عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامة واکنش‌های رفتاری نامناسب و پرسش‌نامه طرح‌واره‌ ناسازگار اولیه یانگ (1994) استفاده شد. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای موردمطالعه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تعداد حضور در ورزشگاه و تحصیلات پیش‌بینی کننده خوبی برای بروز واکنش‌های رفتاری نامناسب هستند که ازاین‌بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تعداد حضور هواداران در ورزشگاه رابطه مستقیم و تحصیلات رابطه غیرمستقیم با بروز واکنش‌های رفتار داشتند. و تعداد حضور هواداران در ورزشگاه رابطه مستقیم و تحصیلات رابطه غیرمستقیم با بروز واکنش‌های رفتار داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigate the factors affecting on Inappropriate Reactive Behaviors with Emphasis on Early Maladaptive Schemas among Football Fans

نویسنده [English]

  • ali Saberi 1
1 Associate Professor university of Tehran
چکیده [English]

Aim of present study was investigate the factors affecting on Inappropriate Reactive Behaviors with emphasis on Early Maladaptive Schemas among Football Fans. This research was descriptive correlation. Population included Esteghlal club fans that due to unclear population, To conduct a pilot study on the population of this research and determining varians from answers of sample to questions and Putting it into the formula number 259 individuals were selected as the sample. To collect data was used from two questionnaire Inappropriate Reactive Behaviors and questionnaire early maladaptive schemas (young, 1994). Data analysis was carried out into two level descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential statistics (regression logistic) using SPSS software. The results showed that the from variables studied Early Maladaptive Schemas, number of Presence in stadium and education was Good predictor for Inappropriate Reactive Behaviors that from this variable, early maladaptive schemas an rate Presence direct relationship and education indirect relationship were whit Inappropriate Reactive Behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inappropriate Reactive Behaviors
  • Early Maladaptive Schemas
  • fans of football