بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در بین دانشگاهیان دانشگاه مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی،گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به این که رنگ جزو اولین مؤلفه‌ها در انتخاب محصول است و دغدغه بسیاری از بازاریابان نیز شناخت عوامل مؤثر بر انتخاب رنگ است، از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی است.
روش‌شناسی: این پژوهش به روش پیمایشی انجام گردیده، از لحاظ هدف کاربردی می‌باشد و شیوه جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت الکترونیکی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بوده است. این پرسشنامه در قالب یک سایت و توسط ایمیل، آدرس سایت برای نمونه آماری ارسال شد. جامعه آماری این تحقیق دانشگاهیان دانشگاه مازندران بودند که دارای پست الکترونیک بودند. بر اساس جدول مورگان 375 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابتدا چند سؤال به منظور سنجش ویژگی‌های دموگرافیک مطرح شده و به منظور بررسی ترجیحات رنگ برای پوشاک ورزشی شامل کفش، تی‌شرت، سوشرت، شلوار، کاور، حوله، کوله پشتی، شورت، کلاه، جوراب، کوله‌پشتی سبک، برای هرکدام یک عکس با 10 رنگ سفید، سیاه، خاکستری، قهوه‌ای (بخش رنگ‌های خنثی)، سبز، آبی، بنفش (بخش رنگ‌های سرد)، قرمز، زرد و نارنجی (بخش رنگ‌های گرم) قرار داده شد. داده‌های با روش رگرسیون لجستیک چندجمله‌ای تحلیل شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که جنسیت در انتخاب رنگ پوشاک ورزشی در سطح 05/0 نقش معنی داری را بازی می‌کند.
بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می‌‌توان عنوان کرد که زنان تمایل به انتخاب رنگ‌های گرم و مردان تمایل به انتخاب رنگ‌های سرد و خنثی در پوشاک ورزشی خود دارند. از این رو تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک ورزشی باید از نسبت جنسیت جامعه هدف خود برای فروش آگاهی کامل داشته و بر اساس آن به تولید پوشاک با رنگ‌های مختلف بپردازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation the role of gender in choosing color sports clothing among academics society of Mazandaran University

نویسندگان [English]

  • Seyad Rasoul Mortazavi-far 1
  • farzam Farzan 2
  • meysam shirkhodaie 2
1 University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

Introduction & Purpose: According to that color is the first factor in choosing sports clothing and many marketers concern is to identify the factors that affecting the choice of colors, therefore the aim of this study was to investigate the role of gender in choosing the color of sports clothing.

Methodology: This research was conducted through a survey, the purpose of it is applied and method of data collection was field and electronically, using the questionnaire that it was made by researcher. The questionnaire was designed in the form of a website and web address was sent for the sample by e-mail. The population of this research includes all academics at the University of Mazandaran that had e-mail. According to Morgan's table, 375 individuals were considered as a statistical sample of this research. Sampling method was simple random. First raised a few questions to assess demographic characteristics. A picture with 10 colors of white, black, gray, brown (neutral colors part); green, blue, purple (cold colors part); red, yellow and orange (warm colors part) was placed to evaluate the preferences of color for each of sports clothing (Shoes, t-shirt, sweatshirt, pants, cover, towel, backpack, short, hat, socks, light backpack). Data were analyzed by using polynomial logistic regression method.

Findings: The results showed that gender plays a significant role in the level of 0.05 in choosing the color of sports clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Color
  • Sports clothing
  • gender
  • University of Mazandaran