نقش مدیریت دانش در پیش بینی سطوح یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل ورزش و جوانان استان تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی / دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

هدف: مدیریت دانش پیش نیاز خلق یک سازمان یادگیرنده می باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و یادگیری سازمانی انجام پذیرفت.
روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، جز تحقیقات توصیفی همبستگی است. نمونه ای 132 نفری به صورت تصادفی از بین کارکنان شاغل در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استانداردی است که روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ترتیب 97/0 و 96/0 بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی (تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که که تمامی مولفه های مدیریت دانش و سطوح یادگیری در این اداره کل در وضعیت مطلوبی نمی باشد. همچنین بین مولفه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ارتباط معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیران با ایجاد امکان تبادل دانش، تجربه و مهارت از طریق گروه های کاری و همکاری بین کارکنان، یادگیری در فرد، گروه و سازمان را تسهیل بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Knowledge Management in predicting levels of Organizational Learning (Case Study: Tehran Province of Youth and Sports General Department)

چکیده [English]

Objective: Knowledge management is a prerequisite for creating a learning organization. This study was conducted to investigate the relationship between knowledge management and organizational learning.
Methodology: This study is aimed at practical implementation of the method, but is descriptive correlational study. A sample of 132 people randomly from among the employees of the General Directorate of Youth and Sport was elected in Tehran. The data, standardized questionnaires that the formal validity and reliability through Cronbach's alpha for knowledge management and organizational learning, respectively, 97/0 and 96/0 respectively. The data collected using descriptive and analytical (one-sample t, Pearson correlation, and regression) were analyzed.
Results: The results show that all the components of knowledge management and learning levels of the Administration is not in good condition. Knowledge management and organizational learning as well as between components, there was a significant relationship.
Conclusion: The findings suggest that managers with the ability to exchange knowledge, experience and skills through working groups and cooperation between staff, learning in individual, group and organization to facilitate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: knowledge management
  • individual learning
  • group learning
  • organizational learning