عوامل تأثیرگذار بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری/ دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی راهکارهای مؤثر بر حضور تماشاگران در بازی‌های خانگی تیم فوتبال صبای قم می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه شهروندان استان قم را در بر می گیرد و روش نمونه گیری تصادفی ساده و تعداد نمونه 385 نفر بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفته بود. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (98/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ناپارامتری توزیع دو جمله ای و فریدمن استفاده شد. سطح معنی داری آماری در سطح (05/0P≤) تعیین گردید. در ضمن تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه شهروندان استان قم، عوامل اقتصادی، جذابیت بازی، برنامه ریزی، امکانات و تسهیلات، عوامل انگیزشی و عوامل عاطفی در حد زیادی بر بر حضور تماشاگران در بازی های خانگی تیم فوتبال صبای قم تأثیرگذار هستند. همچنین اولویت بندی مؤلفه های مذکور عبارتست از: 1. جذابیت بازی، 2. عوامل عاطفی، 3. امکانات و تسهیلات، 4. عوامل انگیزشی، 5. برنامه ریزی و 6. عوامل اقتصادی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors affecting spectators attendance in Sabaye Qom Home games

نویسنده [English]

  • Somayeh Namdar 2
چکیده [English]

Introduction & Objective: The purpose of this research was to analysis of the factors that influence spectator’s attendance in Sabaye Qom Home games.
Methodology: This research is descriptive and collecting the data from questionnaires made by the researcher and the face validity of it, is highly supported by university professors. The reliability of questionnaires has obtained %89 of Cronbach’s alpha. The statistical society of research included whole the Citizens of Qom Province and the statistic samples included 385 Citizen which were chosen randomly. For analyzing the information, we used binomial distribution and Friedman non parametrical test. The meaningful level of statistics determined in (P≥ 0.05). Also analyzing of data was done by SPSS software.
Findings: The results showed that of the Citizens viewpoints, Economic factors, Attractive game, Planning, Facilities, Motivational and Emotional factors influence spectator’s attendance in Sabaye Qom Home games. Also, factors affecting on Spectators attendance are to priority: 1. Attractive game, 2. Emotional factors, 3. Facilities, 4. Motivational factors, 5. Planning, 6. Economic factors.
Discussion & conclusion: The Sabaye Qom Sport Club can attract more loyal fans and gain benefits by focusing on framework for setting strategies in ticket-prices, Cleaning Stadium, Easy commute to the stadium, Increase the quality of matches, Accurate planning, Informing and The use of local players.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sabaye Qom Sport Club
  • Football League
  • Hosting
  • Spectators