بررسی ارتباط بین خواسته‌های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزش/دانشگاه شاهرود

چکیده

مقدمه و هدف: بررسی های متعدد نشان داده اند معلمان تربیت بدنی در معرض ابتلا به فرسودگی شغلی قرار دارند. برخی از عوامل زمینه ساز این عارضه در مدل کاراسک (1979) مطرح شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی ارتباط بین خواسته های شغلی و کنترل شغلی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد بود.
روش شناسی: روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور 270 نفر (165زن و 105مرد) از بین 870 معلم تربیت بدنی به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شده و پرسش نامه های فرسودگی شغلی مسلش (1981)، خواسته های شغلی و کنترل شغلی (بروورز و همکاران، 2011) در بین آنها توزیع شد. روایی پرسش نامه ها با استفاده از نظرات اساتید مدیریت ورزش تأیید شد و میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسش نامه های مسلش، خواسته های شغلی و کنترل شغلی به ترتیب (63/0=α)، (64/0=α) و (61/0=α) تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام) تجزیه تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین خواسته های شغلی (24/0=r) و کنترل شغلی (22/0-=r) با فرسودگی شغلی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد خواسته های شغلی و کنترل شغلی 10% از تغییرات فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی را تبیین می کنند.
بحث: براساس یافته های تحقیق می توان اظهار داشت که مدیران و مسئولان آموزشی بایستی زمینه ای برای کاهش خواسته های شغلی و افزایش کنترل شغلی معلمان تربیت بدنی فراهم نمایند تا فرسودگی شغلی آنها کاهش یافته و بتوانند وظایف تربیتی و آموزشی خود را به درستی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between job demands and job control with burnout of physical education teachers in Mashhad city

چکیده [English]

Background & Purpose: Several studies have shown physical education teachers are at risk for burnout. Some of the underlie factors for this phenomenon has been proposed in Karasek's model (1979). The purpose of this study was to identified the relationship between job demands and job control with burnout of physical education teachers in Mashhad city.
Methodology: The research method was descriptive-correlation. For this purpose, 270 persons (165 females and 105 males) from 870 physical education teachers random- stratify sampling method selected and Burnout Inventory Maslach (1981), job demands and job control )Brouwers et al, 2011) were distributed among them. The validity of the questionnaires was confirmed by comments of sport management professors and level of reliability using Cronbach's alpha for the questionnaires Maslach, job demands and job control, respectively (α=0.63), (α=0.64) and (α=0.61) were determined. Data using descriptive and inferential statistical tests (Pearson correlation test and stepwise regression analysis ) were analyzed.
Results: The results showed that there was significant relationship between job demands (r=0.24) and job control (r=-0.22) with burnout. The results of multiple regression analysis showed that job demand and job control account 10% of the physical education teachers changes burnout.
Discussion: Based on the study findings can be stated that the educational administrators should provide a basis for reduce job demands and increasing job control of physical education teachers to reduced their burnout and enable them to carry out their training and teaching duties properly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional exhaustion
  • Depersonalization
  • Personal accomplishment
  • Job demands
  • Job control