عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشیاردانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر نحوه قضاوت داوران فوتبال ایران بود. تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی بود، که به شکل میدانی- کتابخانه‌ای انجام شد.
روش شناسی : جامعه آماری پژوهش را 230 نفر از داوران و کمک داوران شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول فوتبال کشور تشکیل می‌دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 25 عامل با مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه بوسیله 10 نفر از اساتید و کارشناسان داوری و پایایی آن در یک مطالعه مقدماتی روی نمونه 30 نفری از داوران با استفاده از آزمون ضریب پایایی به روش دو نیمه‌کردن و با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد(90/0r-). از روش‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) به منظور تعیین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و میزان اهمیت متغیرها استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی (آزمون کرویت بارتلت، کیسر ـ می‌یر و اوکلین، تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون فریدمن) برای اولویت بندی عوامل تحقیق استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه داوران در بین عامل‌های بازدارنده موثر بر قضاوت داوران پنج مولفه به ترتیب "عوامل مرتبط با روز مسابقه"، "عوامل بیرونی"، "عوامل فرهنگی"، "عوامل زمان برگزاری" و "عوامل شغل و دستمزد" دارای اهمیت بیشتری بوده اند. همچنین در تحلیل عاملی، عوامل فرهنگی نسبت به سایر عوامل بازدارنده در اولویت قرار داشته و نیازمند توجه بیشتری بودند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می‌رسد بیشتر مشکلات و موانع داوری در فوتبال ناشی از مشکلات ساختاری و فرهنگی باشد، بنابراین پیشنهاد می‌شود فدراسیون فوتبال با فرهنگ سازی مناسب در بین هواداران، بازیکنان و مربیان؛ الگوبرداری از ساختار کمیته داوران کشورهای پیشرفته در این زمینه، پرداخت حقوق ثابت و همچنین بیمه کردن داوران در حد امکان این عوامل بازدارنده موثر را کنترل کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effective Inhibiting Factors of Decision making in Iranian soccer referees

نویسنده [English]

  • Ebrahim Alidust 2
2 Associat professor
چکیده [English]

Objective: The Purpose of this study was Evaluate the Effective Inhibiting Factors of Decision making in Iranian soccer referees. The present study in terms of the purpose was functional and terms of the data collection was survey.
Methodology: The overall sample was comprised 230 soccer referees in premier league and1league. Data gathered through a questionnaire Researcher made was 25 items which it's content and face validity was confirmed by 10 experts and reliability was cofirmed in a pilot study that included 30 referees by using Cronbach's alpha and two halves of the test method (r=0.90). In order to assess demographic characteristics Descriptive statistics (mean and standard deviation) and also determine the important variables were used. Also inferential statistical methods (KMO test, Exploratory factor analysis and Friedman test) were utilized.
Results: The results showed that Of sight the referees Among the Inhibiting Factorsthat affect the of Decision making, five factors, “Factors associated with match day”, “External factors”, “cultural factors”, “Factors holding time” and “Factors jobs and wage” Were more important. Also cultural factors to referees Compared to other factors were The prioritiesand more attention needs to be a priority.
Conclusion: According to the results, it seems More obstacles judgment in Football resulting from the Structural and cultural problems. Therefore It is suggested that, the Football Association with Making culture appropriate between advocates, Players and coaches; Modeled after structured referee’s committee by using the advanced countries, a fixed salary And insurance to the extent possible inhibiting factors affecting to control that factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibiting Factors
  • Job Security
  • Referees
  • Soccer