بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجان شرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: تماشاگران بازی فوتبال دو تیم تراکتورسازی و سایپا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیر تربیت بدنی و مسئول تربیت بدنی دانشکده فنی کشاورزی مراغه

2 دبیر تربیت بدنی و مدرس دانشکده فنی کشاورزی مراغه

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج

چکیده

چکیده
هدف: امروزه در فضای رقابتی صنعت توریسم، شناسایی متغیرهایی که بر رضایتمندی گردشگران تأثیرگذارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین هدف از اجرای این تحقیق بررسی رضایتمندی گردشگران ورزشی استان آذربایجانشرقی و ارتباط آن با مشکلات گردشگری ورزشی بود.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش رضایتمندی گردشگران ورزشی را کلیه تماشاگران بازی فوتبال بین دو تیم تراکتورسازی و سایپا (40000 نفر) و در بخش مشکلات گردشگری ورزشی را اساتید تربیت بدنی دانشگاه‌های استان،کارشناسان اداره‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، راهنمایان تورهای گردشگری، کارشناسان تربیت‌بدنی اداره‌های تربیت‌بدنی و آموزش و پرورش استان (137 نفر) تشکیل داده بودند. نمونه تحقیق در بخش مشکلات گردشگری ورزشی، از روش سرشماری استفاده شد، اما در بخش رضایتمندی گردشگران ورزشی 510 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. برای گرد‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های‌ بنسبردی (1393) و محمدی (1388) استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و فریدمن استفاده شد.
یافته‌ها: بین رضایتمندی گردشگران ورزشی و مشکلات گردشگری ورزشی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین اولویت‌بندی مشکلات گردشگران ورزشی و رضایمندی گردشگران ورزشی تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری: به منظور کسب رضایتمندی گردشگران ورزشی، توجه بیشتری باید به مشکلات گردشگری ورزشی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey sports tourists satisfaction East Azerbaijan Province and its relation to the problems of sports tourism(Case Study: spectators football match between the teams Tractorsazi and Saipa)

چکیده [English]

Abstract
Objective: Nowadays in a competitive enviroment of tourism industry, of great importance identify the variablees that influence tourists satisfaction.therefore, the purpose of this study was to the survey sports tourists satisfaction East Azerbaijan province and its relation to the problems of sports tourism.
Methodology: this study was a cross - correlation. The study population in districte sports tourists satisfaction consisted of all spectators football match between the teams Tractor and Saipa (40000 people) and in districte sports tourism problems physical education teachers in universities province, experts of the cultural heritage, handicrafts and tourism organization, tourism guides, experts in Physical education department of education physical and department of education province (137 people) formed. The research sample is also limited due to population problems in the tourism census method was used. But in districte sports tourists satisfaction, 510 people sample available were selected. For data collection was used questionnaires Bansbordi(1393) and Mohammadi(1388). Data for the analysis of pearson correlation test and friedman test was used. Results: there is a significant negative correlation between the satisfaction of tourists and sports and sports tourism problems. Also, there is a significant difference between prioritization the satisfaction of tourists and sports and sports tourism problems.
Conclusion: in order to get satisfaction sports tourists will pay more attention to the problems of sports tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: stadium
  • football spectator
  • tourists satisfaction
  • sports tourism
  • tourism problems