نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر تعیین ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس بود. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری آن را کلیة کارشناسان این اداره، در سال 1392 تشکیل دادند (N=152). با توجه به جدول کوکران، 109 نفر، نمونة آماری این پژوهش را تشکیل می دهند(n=109). ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهایپت و گوشال (1998) وپرسش نامه تعهد سازمانی می یر و آلن(1997) بود که ضریب پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای تعهد هنجاری 81/0، تعهد مستمر84/0، و تعهد عاطفی79/0 و ضریب پایایی برای سرمایه اجتماعی در بعد ساختاری 81/0، بعد شناختی 81/0، و بعد رابطه ای 70/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری( 05/p≤0) انجام گرفت.
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری با تعهد سازمانی دارد(001/0=p) و (r=0/52). همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی با تمامی ابعاد تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها و فرض استقلال خطاها از یکدیگر، متغیرهای پیش بین (سرمایه اجتماعی)، 30% تغییر در میزان تهعد سازمانی را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

نقش ابعاد سرمایه اجتماعی بر تعهد سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان فارس